Kvinnors och mäns sjukfrånvaro

Författare: Nikolay Angelov, Och Per Johansson, Och Erica Lindahl, Och Elly-Ann Lindström, Och

Sammanfattning av Rapport 2011:2

Rapporten analyserar skillnaden i sjukfrånvaro (både sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning (SA)) mellan kvinnor och män i Sverige och varför skillnaden har ökat sedan början av 1980-talet. Vi har genomfört analysen med hjälp av detaljerade individdata. Kvinnors relativt sett ökande sjukfrånvaro kan inte förklaras med ökade könsskillnader i självskattad hälsa eller i förändrad arbetsmiljö på den könssegregerade arbetsmarknaden. Vi finner däremot att förekomsten av barn är starkt förknippad med högre sjukfrånvaro bland kvinnor men inte bland män. Kvinnor arbetar mer idag än för 30 år sedan och detta gäller särskilt kvinnor med barn i förskoleåldern. Vår slutsats är därför att det ökade arbetsutbudet bland kvinnor i kombination med föräldraskap är den huvudsakliga orsaken till den ökande skillnaden över tid mellan könen.