Hur långsiktigt påverkas kvinnors inkomster av att få fler barn?

Författare: Nikolay Angelov, Och Arizo Karimi, Och

Sammanfattning av Rapport 2012:18

Denna rapport studerar hur långvariga effekter barnafödande har på kvinnors arbetsinkomster. För att mäta orsakssambandet utnyttjar vi att föräldrar vars första två barn är av samma kön i större utsträckning skaffar ett tredje barn jämfört med föräldrar vars första två barn är av olika kön. Denna metod innebär att vi studerar betydelsen av att få ett tredje barn. Våra resultat visar att mödrars arbetsinkomster minskar betydligt i samband med barnafödande, där den största minskningen observeras under barnets första två levnadsår. Detta är väntat då de flesta svenska mammor tar ut föräldraledighet. Efter de första två åren minskar dock effekten snabbt, och inkomsterna kommer på sikt ikapp. Det bör dock påpekas att vi i denna rapport studerar betydelsen av det tredje barnet. Det är möjligt att den stora förändringen i arbetsinkomster sker redan vid första barnets födelse, och att fler barn inte leder till ytterligare minskningar av arbetstiden, utöver föräldraledigheten.