Enhetlighet och träffsäkerhet i arbetsmarknadspolitiken: Hur använder arbetsförmedlare statistisk profilering i mötet med den arbetssökande?

Författare: Anahita Assadi, Och Martin Lundin, Och

Sammanfattning av Rapport 2014:14

Sedan januari 2012 ska arbetsförmedlare använda ett profileringsverktyg kallat bedömningsstöd när de skriver in arbetssökande. Utifrån en statistisk analys ger verktyget en prognos om den sökandes risk för långtidsarbetslöshet. Rekom­mendationen som genereras ska hjälpa förmedlarna att besluta om huru­vida en tidig arbetsmarknadspolitisk insats är lämplig eller inte. Målet är att förbättra politikens träffsäkerhet och enhetlighet. Vi studerar hur bedömnings­stödet används genom en enkätundersökning med arbetsförmedlare och lokala chefer. Vi finner stora variationer i hur verktyget tillämpas, och framförallt hur utfallen tolkas. Många förmedlare är kritiska till bedömningsstödet och ser begränsad nytta av det. Problem som lyfts fram är bland annat tidsbrist och oklar infor­mation om hur verktyget ska användas. Analysen visar vidare att förmedlare med mindre erfarenhet använder bedömningsstödet mer än andra. Slutligen no­terar vi en stor diskrepans mellan hur arbets­förmedlarna beskriver situationen och hur lokala chefer uppfattar den. Exempelvis tror cheferna att förmedlarna lägger större vikt vid verktygets utfall än vad förmedlarna säger att de gör.