Lönebidrag och skyddat arbete: en utvärdering av särskilda insatser för sökande med funktionshinder

Författare: Marcus Eliason, Och Nikolay Angelov, Och

Sammanfattning av Rapport 2014:24

I den här studien utvärderas tre riktade arbetsmarknadspolitiska program för arbetssökande med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Med hjälp av propensity score-matchning skattas effekterna av lönebidrag, skyd­dat arbete hos offentlig arbetsgivare och anställning hos Samhall på ett an­tal arbetsmarknadsutfall. Jämförelsegruppen består av arbetssökande som av Arbetsförmedlingen också har fått funktionshinderskod och därmed är behöriga till samma program, men som (ännu) inte deltar. För att hitta rätt jämförelse­individ för varje programdeltagare används detaljerade registerdata med bland annat demografiska variabler, hälsomått, sjukfrånvaro och sjuk- och aktivitets­ersättning. Resultaten visar stora positiva effekter för programdeltagarna, som får högre förvärvsinkomst, disponibel inkomst och sysselsättning på både kort och medellång sikt. Vi finner dock tydliga negativa effekter på osubven­tio­nerad sysselsättning, vilket tyder på att programmen­ – som i sig innebär både sysselsättning och förvärvsinkomst – har en inlåsningseffekt. När det gäller sjuk- och aktivitetsersättning är resultaten blandade, med avseende på både typen av program och kön.