Medborgarskap, arbetsmarknaden och familjebildning

Författare: Mattias Engdahl, Och

Sammanfattning av Rapport 2014:9

I denna rapport studeras om beslutet att bli svensk medborgare påverkar situationen på arbetsmarknaden och valet att bilda familj bland utrikes födda. Resultaten visar att sannolikheten att vara sysselsatt och årsinkomsten stiger i samband med medborgarskapsbyten. Ställningen på arbetsmarknaden stärks dock redan åren före naturaliseringstillfället. Resultaten ger därför inget enty­digt stöd för att det är medborgarskapsbyten i sig som stärker utrikes föddas ställning. En möjlig tolkning är att det är andra faktorer, till exempel beslutet att stanna i Sverige eller önskan att bättre integreras på arbetsmarknaden, som påverkar både valet att bli medborgare och ställningen på arbetsmarknaden. Rapporten finner även att utrikes födda från vissa grupper av länder gifter sig i större utsträckning i samband med att de blir svenska medborgare.