Selektivitet och jobbchanser bland arbetslösa

Författare: Madelene Nordlund, Och Mattias Strandh, Och

Sammanfattning av Rapport 2014:21

Den lägsta lönen som en arbetslös kan tänka sig acceptera ett jobb för, reserva­tionslönen, antas delvis kunna förklara både hur många jobb arbetslösa söker men också deras chanser att få jobb. Det är ovanligt med studier där den arbets­löse fått uppge sin reservationslön men i den här studien har vi tillgång till den självskattade reservationslönen. Med den informationen studeras här betydel­sen av såväl nivån på a-kassan som psykosociala faktorer för hur arbetslösa sätter sina reservationslöner. Vidare studeras också a-kassans, reservations­lönens och psykosociala faktorers roll för hur intensivt arbetslösa söker jobb men också för deras verkliga jobbchanser. Resultaten visar att nivån på a-kassan är förknippad med hur arbetslösa sätter sina reservationslöner, medan psykosociala faktorer inte är det. Vidare indikerar resultaten att både nivån på a-kassan och psykosociala faktorer är kopplade till hur många jobb en arbetslös söker, medan reservationslönen inte är det. Slutligen, i vilken utsträckning ar­betslösa verkligen får jobb är varken förknippat med jobbsökintensitet eller ni­vån på a-kassan. Det visar sig istället reservationslönen vara, tillsammans med arbetslösas humankapital och hur många som är arbetslösa på den lokala ar­betsmarknaden. Med det drar vi slutsatsen att a-kassan och reservationslönen är mått som mäter relativt olika ting och därför kan det vara problematiskt att använda ersättningsnivå på a-kassa som ett substitut för självskattade reserva­tionslöner.