Uppsägningar och alkoholrelaterad sjuklighet och dödlighet

Författare: Marcus Eliason, Och

Sammanfattning av Rapport 2014:2

Syfte: Att studera sambandet mellan uppsägningar och efterföljande alkohol­relaterad sjuklighet och dödlighet.

Data: Svenska registerdata som länkar arbets­­tagare till deras arbetsplats använ­des för att identifiera samtliga nedlägg­ningar av arbetsställen under 1990–1999, liksom de arbetstagare som sades upp och en jämförelsegrupp bestående av arbetstagare på arbetsställen som inte lades ned. Till dessa data kopplades dels bakgrundsinformation, dels infor­mation om alkoholrelaterade dödsfall och sjukhusinläggningar från dödsorsaks­registret och patientregistret.

Metod: I likhet med ett flertal tidigare studier av effekterna av uppsägningar utnyttjas arbetsplatsnedläggningar som en strategi för att hantera de selektions­problem som är förknippade med den här typen av studier och på så sätt för­söka säkerställa ett kausalt samband. Sambanden mellan uppsägningar och alkohol­relaterad sjuklighet och dödlighet under en tolvårig uppföljningsperiod skattas med regressionsmodeller efter att ha viktat om kontrollgruppen i syfte att efterlikna studiegruppen avseende obser­ver­bara egenskaper och risk­faktorer.

Resultat: Både uppsagda män och kvinnor hade en förhöjd alkoholrelaterad dödlighet och risk att drabbas av alkoholrelaterade hälsoproblem som krävde sjukhusvård. För kvinnor tycks dessa sjukdomar huvudsakligen varit begrän­sade till alkoholberoende och skad­ligt bruk av alkohol, medan män också hade en ökad risk för alkohol­förgiftning och leversjukdomar och pankreatit som krävde sjukhusvård.

Slutsatser: Resultaten stöder tidigare forskningsresultat som påvisat en ökad risk för alkoholrelaterad sjuklighet/dödlighet efter en uppsägning. Resultaten tyder dock på att de alkoholrelaterade problemen manifesterades något olika hos män och kvinnor.