Vilka arbetssökande kodas som funktionshindrade av Arbetsförmedlingen?

Författare: Marcus Eliason, Och Nikolay Angelov, Och

Sammanfattning av Rapport 2014:22

Sverige har en lång tradition av arbetsmarknadspolitiska åtgärder som är sär­skilt riktade mot arbetssökande med funktionsnedsättning – allt från arbets­hjälpmedel till subventionerade anställningar – i syfte att stärka deras position på arbetsmarknaden. För att säkerställa att dessa program är begränsade till de mest behövande krävs en funktionshindersklassificering av Arbetsförmedlingen för att vara behörig. I den här studien har vi undersökt vilka faktorer som är förknippade med en sådan klassificering. I likhet med studier av förtidspension och självrapporterat funktionshinder finner vi ett positivt samband mellan stig­ande ålder, att vara man, olika mått på en sämre socioekonomisk position, och att bli kodad som funktionshindrad. Vi finner även ett positivt samband med samtliga mått på någon form av ohälsa, och dessutom mellan de olika funk­tionshinderskoderna (dvs. olika typer av funktionsnedsättning) och relaterade diagnosgrupper vid tidigare sjukhusvård. Slutligen kan vi konstatera att det över tid har blivit mer sannolikt att få en funktionshinderskod relaterad till psy­kiska eller socialmedicinska funktionsnedsättningar samt generella eller speci­fika inlärningssvårigheter.