Som på räls? Förbättrade pendlingsmöjligheter och individens arbetsmarknad

Författare: Ina Blind, Och Matz Dahlberg, Och Olof Åslund, Och

Sammanfattning av Rapport 2015:19

Vi studerar hur utökade pendlingsalternativ via kollektivtrafik påverkar indi­vi­ders ställning på arbetsmarknaden. Studien utnyttjar införandet av pendeltåget Upptåget på befintlig järnväg norr om Uppsala. Denna reform gav vissa indivi­der fler alternativ och kortare restider, men den påverkade inte pendlings­alternativen för jämförbara personer i närliggande områden. Den empiriska ana­ly­sen pekar på att införandet av tåget i princip inte påverkade chanserna till arbete och inkomst för dem vars pendlingsmöjligheter utökades, vilket står i viss kontrast mot teorier på området.