En förlorad generation? Om ungas etablering på arbetsmarknaden

Sammanfattning av Rapport 2016:1

Syftet med den här rapporten är femfaldigt: (1) att undersöka om ungdoms­arbetslösheten är ett bra sammanfattande mått på ungdomars arbetsmarknads­relaterade problem; (2) att identifiera alternativa sammanfattande mått på ung­domarnas arbetsmarknadsrelaterade problem; (3) att beskriva ung­domarnas eta­blering på arbetsmarknaden mer i detalj för att undersöka om det finns tecken på att etableringsprocessen har försämrats de senaste decennierna; (4) att identifiera och beskriva grupper där etableringsproblemen är mer påtag­liga; och (5) att ge en grund för att diskutera ändamålsenliga insatser för att under­lätta ungdomars etablering på den svenska arbetsmarknaden.