Invandring och vuxnas färdigheter – likheter och skillnader mellan de nordiska länderna

Sammanfattning av Rapport 2016:18

I den här rapporten analyserar vi invandrarnas betydelse för resultaten i OECD:s undersökning av vuxnas färdigheter, PIAAC, genom jämförelser mellan ländernas resultat på befolkningsnivå och för enbart infödda. Resultaten bland infödda är högre än för hela befolkningen, i alla de nordiska länderna såväl som för ett genomsnitt av de länder som deltog i PIAAC 2011–2012, och för samtliga färdigheter som undersöks i PIAAC. Skillnaderna är statistiskt säkerställda men små – högst 3,5 procent av poängen för hela befolkningen. Ländernas rangordningar påverkas i liten utsträckning, med undantag för Sverige ifråga om räknefärdigheter, där rangordningen förbättras från 5 till 1. Resultaten pekar likväl på att inföddas resultat är en bättre indikator på kvaliteten hos ett lands utbildningssystem än resultaten för hela befolkningen. De visar också att det finns behov av utbildningsinsatser riktade mot immigranter som har invandrat efter skolstartsålder.