Flykting- och anhöriginvandrades etablering på den svenska arbetsmarknaden

Sammanfattning av Rapport 2017:14

Vi beskriver arbetsmarknadsetablering och integration i Sverige på kort och lång sikt för invandrare från länder utanför västvärlden. Analysen omfattar huvudsakligen flykting- och anhöriginvandring under perioden 1990–2014. Mönstren för första kontakter med och etablering på arbetsmarknaden varierar med konjunkturläget, ursprungsland och med andra bakgrundsfaktorer. Men det huvudsakliga budskapet är att inträdesprocessen är långsam och att syssel­sättning och inkomster av arbete även på lång sikt är lägre för invandrade relativt genomsnittet i arbetskraften i stort. Mönstren är på sikt påtagligt stabila för personer som kommit under olika tidsperioder och förutsättningar. Antalet jobb före det "första riktiga" arbetsmarknadsinträdet är begränsat, och den första arbetsgivarkontakten är för många en väg till en mer stabil anställning. De första jobben återfinns jämförelsevis ofta i små låglöneföretag, som över tid koncentrerats mer till tjänstesektorn. Vi diskuterar också tänkbara effekter av olika politiska reformer och insatser.