Hur påverkar anställningsstöd och nystartsjobb de anställande företagen?

Författare: Oskar Nordström Skans, Och Johan Vikström, Och Stefano Lombardi, Och

Sammanfattning av Rapport 2018:13

Vi studerar hur två former av riktade lönesubventioner – anställningsstöd och nystartsjobb – påverkar företag som anställer med hjälp av dessa stöd. Vi använder registerdata från Arbetsförmedlingen kopplade till företagens ekonomiska redovisning för att analysera rekryteringar i företag med färre än 30 anställda under perioden 1998–2008. Resultaten visar att företag som rekryterar med hjälp av subventioner tenderar att ha en mer positiv sysselsättnings­utveckling än andra företag som rekryterat långtids­arbetslösa vid samma tidpunkt. Detta trots att utvecklingen dessförinnan var väldigt lik­artad. Vi jämför också anställningsstöd och nystartsjobb. Ett resultat är att anställnings­stöd ökar det totala antalet anställda per företag. För nystartsjobb ser vi ett annat mönster. Nystartsjobb ökar inte det totala antalet anställda per företagen utan leder istället till att fler företag överlever. Sammantaget tyder våra resultat på att riktade lönesubventioner inte snedvrider konkurrensen till förmån för företag med dåliga förutsättningar, att stöden tycks ha betydande positiva och varaktiga effekter på de anställande företagens resultat, och att den exakta utformningen av stöden kan vara betydelsefull för vilka effekter stöden har.