Inträdet på arbetsmarknaden och familjebildningen

Författare: Mathilde Godard, Och Mattias Engdahl, Och Oskar Nordström Skans, Och

Sammanfattning av Rapport 2018:28

Vi studerar hur unga kvinnors kort- och långsiktiga utfall påverkas av konjunktur­läget när de lämnar gymnasieskolan. En försöksverksamhet, som på­verkade längden på yrkes­programmen inom gymnasieskolan under det sena 1980-talet och tidiga 1990-talet, ger oss möjlighet att jämföra kvinnor som tog examen under högkonjunkturen som föregick 1990-talskrisen med kvinnor som tog examen i samband med krisens utbrott. Vi finner negativa effekter på syssel­sättning och arbetsinkomster från att träda in på arbets­marknaden under lågkon­junkturen, framförallt för de som hade låga betyg från grund­skolan. Effekterna är påtagliga de första två-tre åren på arbetsmarknaden, men klingar därefter av relativt snabbt. Konjunkturläget påverkar dock familjebildningsprocessen på ett sätt som har långvariga konsekvenser. Kvinnor med låga betyg går in i varaktiga för­hållanden och skaffar barn tidigare när arbetslösheten är hög. De bildar par med partners med lägre betyg och lägre arbetsinkomster. På sikt splittras paren i högre utsträckning vilket genererar fler ensamstående mödrar och ett ökat bero­ende av ekonomiskt bistånd, en effekt som kvarstår minst tjugo år efter examen.