Att bli ”svensk lärare” – En undersökning av Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare

Författare: Anki Bengtsson, Och Larissa Mickwitz, Och

Sammanfattning av Rapport 2019:31

Bakgrunden till denna studie är ett regeringsbeslut att införa en rad Snabbspår för nyanlända med yrkeserfarenhet inom vissa bristyrken. I studien undersöks den professionaliseringsprocess som en grupp nyanlända lärare går igenom under tiden i Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare. Studien omfattar fokusgruppintervjuer med deltagare i Stockholm under våren 2017, lärare som undervisar i Snabbspåret och handledare på den arbetsplatsförlagda praktiken. Dessutom gjordes en enkätundersökning med deltagarna samt observationer av den arbets-platsförlagda praktiken och av undervisningen i Snabbspåret. Studien visar att gruppen nyanlända lärare fick kunskap om den svenska skolan på flera plan. Men framför allt tycks Snabbspåret ha erbjudit dem ett första steg i processen att återgå till läraryrket i ett nytt land. Samtidigt framgår det att de nyanlända lärarna står inför flera utmaningar när de söker etablera sig som lärare i Sverige. Dessa utmaningar går dels att relatera till formella institutionella villkor, som att erhålla en lärarlegitimation och krav på kunskaper i svenska, dels till informella villkor som baseras på normer och värderingar om lärare och vad som anses utgöra lärarprofessionalism i Sverige. I studien framkommer att den process de nyanlända lärarna genomgår i mycket handlar om ett samspel mellan de reglerande strukturer de möter under tiden i Snabbspåret och deras eget förhållningssätt och agerande i detta möte.