En multisensorisk läsinlärningsmetod för elever med risk för lässvårigheter

Författare: Anna Aldenius Isaksson, Och Martin Bøg, Och Jens Dietrichson, Och

Sammanfattning av Rapport 2019:8

Trots att läsning är en grundläggande färdighet lämnar många elever grund­sko­lan med stora brister i läsförståelse. Vi undersöker effekterna av en läsin-lärnings­metod som riktar sig till de elever i förskoleklass och årskurs ett som har störst risk att hamna i lässvårigheter. Metoden bygger på multisenso­riska inlärnings­metoder, fokuserar på fonologisk medvetenhet och kopplingen mellan ljud och bokstäver och genomförs i små grupper med en lärare och en eller två elever. Vi använder ett randomiserat fältexperiment med 161 elever på 12 svenska skolor för att analysera effekterna av metoden och finner stora posi­tiva effekter på våra två primära utfallsmått: ett standardiserat test av avkod­nings-förmåga och ett standardiserat test av bokstavskännedom. Vi finner också positiva effekter på ett test av fonologisk medvetenhet och ett mått på självtillit, samt små och statistiskt insignifikanta effekter på mått på läsglädje och moti­vation. Metoden står sig väl jämfört med liknande metoder i termer av kostnads­effektivitet.