Betydelsen av matte- och NO-lärares kön för elevers senare utbildningsval

Författare: Aino-Maija Aalto, Och

Sammanfattning av Rapport 2020:12

I den här rapporten analyserar jag om andelen kvinnliga matte- och NO-lärare i högstadiet har betydelse för om kvinnliga elever väljer att läsa matematik-intensiva utbildningar på gymnasiet och högskolan. Resultaten visar en relativt liten ökad sannolikhet för att kvinnliga studenter fortsätter på matematik-intensiva utbildningar om andelen kvinnliga matte- och NO-lärare ökar. Jag finner ingen evidens för att andelen kvinnliga lärare påverkar kvinnliga elevers betyg positivt, vilket talar för att det är lärarnas roll som förebilder som driver den ökade sannolikheten. I jämförelse med tidigare internationella studier som funnit motsvarande samband, är sambanden i denna rapport relativt svaga.