Ekonomiska drivkrafter vid hälsorelaterade utträden ur arbetslivet

Författare: Johannes Hagen, Och Hannes Malmberg, Och

Publicerad i: Social Policy Administration (Online publiserad mars 2022) , doi/10.1111/spol.12810

Sammanfattning av Rapport 2020:17

Både offentliga och privata arbetstagarförsäkringar måste ge arbetsgivare och arbetstagare drivkrafter att använda försäkringen vid rätt tillfälle. Internationellt har man försökt stärka dessa drivkrafter genom olika självförsäkringslösningar där arbetsgivaren påförs en del av kostnadsansvaret. Den här rapporten analyserar ett möjligt självförsäkringssystem inom den offentliga sjukersättningen (tidigare förtidspensionen), en av Sveriges största arbetstagarförsäkringar. Självförsäkringssystemet innebär att kommuner och regioner bär sjukersättningskostnaderna för sina anställda, men kompenseras av staten för sina förväntade kostnader. Den förväntade kostnaden för en kommun eller en region baseras på sammansättningen av dess arbetskraft. Denna konstruktion förstärker kommuners och regioners drivkrafter att undvika sjukersättning för sina äldre anställda, till exempel genom förebyggande arbetsmiljöarbete och rehabiliteringsinsatser på arbetsplatsen. Systemet är enkelt att införa inom nuvarande administrativa system, och designen tillförsäkrar på ett trovärdigt sätt att inga extra kostnader påförs kommunsektorn som helhet. Vid oförändrade uttag leder systemet endast till måttliga omfördelningseffekter mellan olika kommuner och regioner. Den viktigaste utmaningen med ett självförsäkringssystem är att undvika att folk med underliggande hälsoproblem blir mindre attraktiva på arbetsmarknaden.