Företagens produktivitet och inkomstskillnader mellan invandrade och infödda

Författare: Cristina Bratu, Och Stefano Lombardi, Och Anna Thoresson, Och Olof Åslund, Och

Sammanfattning av Rapport 2021:22

Rapporten studerar hur produktivitet på företagsnivå är kopplad till inkomstskillnader mellan utrikes och inrikes födda. Analysen bygger på registerdata för perioden 1998–2017. Vi finner att individens inkomst är tydligt kopplad till före-tagets varaktiga produktivitet, ett samband som är ännu starkare bland utrikes födda. Men invandrade arbetstagare är underrepresenterade i högproduktiva företag och har lägre sannolikhet än infödda att röra sig mot mer produktiva arbetsgivare. Denna koncentration till lågproduktiva företag är störst i grupper med svag ställning på arbetsmarknaden som skulle ha mest att vinna på att arbeta i högproduktiva företag.