Lyfter Matematiklyftet matematikkunskaperna?

Författare: Erik Grönqvist, Och Björn Öckert, Och Olof Rosenqvist, Och

Sammanfattning av Rapport 2021:23

Vi utvärderar effekterna av fortbildningsinsatsen Matematiklyftet som genom­fördes i svenska grundskolor under läsåren 2013/14–2015/16. Under ett års tid arbetade matematiklärare tillsammans med att utveckla sin undervisning med stöd av en handledare och ett särskilt studiematerial. Satsningen syftade till att stärka undervisningens kvalitet och förbättra elevernas måluppfyllelse i matema­tik. Vi visar att Matematiklyftet förbättrade elevers resultat på nationella prov i matematik, särskilt på låg- och mellanstadiet. Resultatförbättringen lever kvar även långt efter att fortbildningsinsatsen på skolan avslutats. Programmet påverkade undervisningens utformning, men fortbildningskulturen på skolan föränd­rades inte varaktigt. Våra beräkningar tyder på att Matematiklyftet är samhälls­ekonomiskt lönsamt.