Vilka effekter har skolnedläggningar på mottagande skolor?

Författare: Jonas Larsson Taghizadeh, Och

Sammanfattning av Rapport 2021:15

Denna rapport undersöker hur mottagande skolor och deras elever påverkas av skolnedläggningar. Effekterna undersöks genom att studera högstadieskolor som tog emot elever från skolnedläggningar under perioden 2000–2016. Eleverna vid nedlagda skolor hade i genomsnitt sämre studieförutsättningar, vilket medförde att elevsammansättningen vid mottagande skolor försämrades och studieresultaten sjönk. De negativa effekterna på skolornas elevsammansättning förstärktes över tid. Däremot finner rapporten inget stöd för att inflödet av nya elever påverkade studieresultaten hos elever som redan gick på de mottagande skolorna. Detta gäller även i de fall då inflödet av elever kom från relativt lågpresterande skolor.