Den vetenskapliga grunden i skolan och undervisningen om värden

Författare: Klas Andersson, Och Henrik Friberg-Fernros, Och

Sammanfattning av Rapport 2023:7

I studien undersöks hur lagstiftare, centralbyråkrater och närbyråkrater tolkar skollagens formulering om att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund. Ett särskilt fokus riktas mot utbildning om värden. Studien genomförs med hjälp av informantintervjuer med representanter för den politiska, den centralbyråkratiska samt den närbyråkratiska nivån, som i detta fall utgörs av lärare. Resultatet visar att det både inom och mellan respektive kategori av representanter finns motstridiga slutsatser om huruvida lagkravet om att utbildningen ska vila på veten­skaplig grund är relevant för värdeundervisning. Resultatet visar också på att motstridigheterna inte omfattar lagkravet som helhet; exempelvis är man i stort sett ense om att kravet på att utbildningen ska vila på vetenskapliga grund gäller för både utbildningens metod och innehåll. Det är problematiskt att det råder oklarheter om hur lagkravet ska tolkas i förhållande till värdeundervisning av åtminstone två skäl. För det första är det i sig problematiskt om innebörden av en lag är oklar. För det andra kan oklarheten i lagen hota legitimiteten i statens maktutövning.