Hur utbildningsinriktningar går i arv

Författare: Adam Altmejd, Och

Sammanfattning av Rapport 2023:16

Det är i genomsnitt tre gånger så stor sannolikhet att en person har en viss universitetsutbildning om dennes föräldrar studerat samma inriktning. I rapporten används en kvasi-experimentell statistisk design för att undersöka hur stor del av denna korrelation som faktiskt är ett orsakssamband, dvs. vilken inverkan föräldrars val av inriktning har på vad barnen väljer att studera. Jag finner ett starkt orsakssamband. På aggregerad nivå blir barn 50 % mer benägna att ta examen i ett ämne som deras förälder tidigare har varit inskriven på. Effekten är positiv för de flesta ämnen, men är starkast i teknik, ingenjörsvetenskap, medicin och ekonomi. För dessa in­riktningar ökar förälderns inskrivning sannolikheten att barnet tar examen med mellan 2,0 och 12,8 procentenheter. Föräldrarnas arbetsmarknadserfarenhet spelar en viktig roll för att förklara resultaten, men föräldrarnas studie­inriktning ökar inte barnets ämnesspecifika färdigheter. Att ha en förälder som gjort samma inriktningsval är heller inte förknippat med högre inkomst. Föräld­rar verkar fungera som förebilder, men har inte så stor inverkan på barnets rela­tiva fördelar i fältet. Denna hypotes understöds vidare av det faktum att barn är mindre benägna att följa föräldrar med svaga arbetsmarknadsutsikter, men mer benägna att följa föräldrar av samma kön.

Hur utbildningsinriktningar går i arv