Färre sjukskrivningar bland arbetslösa medförde inte en snabbare övergång till arbete

När sjukpenningtaket för arbetslösa sänktes 2003 minskade flödet från a-kassa till sjukskrivning. Reformen påverkade dock inte övergången till arbete. Det visar en ny rapport från IFAU.

Publicerades: 10 juni 2010

Författare: Caroline Hall , Och

Den 1 juli 2003 sänktes det s.k. sjukpenningtaket för arbetslösa. Syftet var att arbetslösa inte längre skulle få högre ersättning från sjukpenning än från a-kassa. IFAU har tidigare visat att reformen minskade sannolikheten att övergå från a-kassa till sjukpenning 36 procent. Eftersom a-kassan innebär en skyldighet att söka jobb aktivt skulle man kunna förvänta sig att de minskade sjukskrivningarna i sin tur ledde till en snabbare övergång till arbete. Rapportens resultat ger dock inget stöd för att reformen påverkade övergången till arbete.

Varför ingen effekt på övergången till arbete?

Det finns två möjliga förklaringar till varför det inte finns någon effekt på övergången till arbete. Det kan vara så att de som minskade sina sjukskrivningar på grund av reformen, inte förändrade sitt sökbeteende beroende på om ersättningen kom från a-kassan eller sjukpenningen. Antingen sökte de jobb aktivt i båda försäkringssystemen (trots att sjukpenningen är till för dem som är för sjuka för att söka jobb), eller så sökte de inte aktivt i något av systemen (trots a-kassans krav på aktivt sökande). En annan förklaring kan vara att gruppen sökte arbete mer aktivt när de fick a-kassa, men att de ändå inte fick arbete snabbare. Ett skäl till det kan vara att gruppen har en svag anknytning till arbetsmarknaden.

En jämförelse mellan två grupper av arbetslösa

Den högsta sjukpenningen för arbetslösa sänktes från 19 300 till 16 060 kr per månad, vilket då motsvarade den högsta ersättningen från a-kassan. Arbetslösa vars tidigare inkomst var högre än taket i a-kassan berördes av denna reform. Arbetslösa med lägre inkomster berördes inte. Resultaten är baserade på en jämförelse av utvecklingen av flödet till arbete mellan dessa två grupper. I studien ingår ett representativt urval av alla som blev arbetslösa med a-kassa mellan den 1 december 2002 och den 30 december 2003, totalt 11 022 personer. Undersökningen baseras på data från SCB, a-kassorna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Kontakt

Vill du veta mer kontakta Caroline på telefon 018-471 60 51 eller via e-post caroline.hall@ifau.uu.se.