Kommunala sommarjobb och framtida inkomster

Att bli erbjuden ett kommunalt sommarjobb tycks inte ha någon generell effekt på den framtida arbetsinkomsten, visar en ny rapport från IFAU. Effekten varierar dock mellan grupper.

Publicerades: 27 november 2013

Författare: Kenneth Carling, Och Ola Nääs, Och Moudud Alam, Och

Ingen effekt på hela gruppen

Falu kommun lottade under flera år ut kommunala sommarjobb bland de gymnasieungdomar som sökte. Rapportförfattarna visar att de som fick respektive inte fick erbjudande om arbete i kommunen har en likartad inkomstutveckling under tio år efter gymnasiet.

– Vi ser inte att erbjudandet om just ett kommunalt sommarjobb bidrog till högre framtida lön och i förlängningen inte till att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för gruppen som helhet, säger Ola Nääs som är en av författarna bakom rapporten.

Flickor med låga grundskolebetyg gynnas

Erbjudandet om ett sommarjobb anordnat av kommunen tycks dock ha olika effekt för olika grupper. Resultaten pekar på att flickor med låga betyg från grundskolan gynnas mest. Flickor med låga betyg arbetade betydligt mer under gymnasieåren än jämförbara flickor som inte fått erbjudandet. Den större arbetslivserfarenheten under gymnasieåren tycks i denna grupp även leda till en högre framtida arbetsinkomst. Flickor med låga betyg som inte blev erbjudna sommarjobb uppvisade betydligt lägre framtida inkomster i jämförelse med andra grupper av ungdomar.

Bakgrund och metod

Rapportförfattarna följer 2 650 gymnasieungdomar som ansökte om kommunalt sommarjobb i Falu kommun under sitt första år i gymnasiet 1997–2003. Av dessa fick 579 erbjudande om sommarjobb och en stor majoritet accepterade. I rapporten används data från SCB om bl.a. individernas inkomst efter avslutade gymnasiestudier. Rapportförfattarna jämför arbetsinkomsterna för de som fått respektive inte fått erbjudande i upp till och med 10 år efter det att de lämnat gymnasiet. De erbjudna arbetena varade i tre veckor och bestod av städning, parkarbete, äldrevård eller att vara lärare i en sommarskola.

Kontakt

För mer information kontakta Ola Nääs, 023-77 85 58, ona@du.se.