Längre sjukskrivning med samverkan i Resursteam

Samverkande aktörer förlängde sjukskrivningarna med två månader istället för att förkorta dem. Det visar en utvärdering av Resursteam i Uppsala län, som utförts av forskare vid Uppsala universitet och IFAU.

Publicerades: 09 juni 2010

Författare: Ingrid Anderzén, Och Ingrid Demmelmaier, Och Ann-Sophie Hansson, Och Per Johansson, Och Erica Lindahl, Och Ulrika Winblad, Och

Genom Resursteam skulle sjukskrivningarna minska bland personer med oklar prognos, där det ansågs finnas risk för långtidssjukskrivning. I Resursteamet arbetade Försäkringskassan, husläkare, sjukgymnast och beteendevetare tillsammans för att bedöma individernas behov av rehabilitering. Gruppen skulle även lämna förslag på åtgärder. Tvärtemot projektets intentioner visar utvärderingen att deltagarna i Resursteam i genomsnitt var sjukskrivna cirka 20 procent eller 60 dagar länge än jämförbara sjukskrivna personer. Deltagarnas självskattade hälsa påverkades inte heller av att delta.

Vad beror resultatet på?

Under undersökningsperioden övergick Försäkringskassan till en striktare bedömning av sjukfrånvaro; denna förändring har potentiellt inte tillämpats för dem som deltog i Resursteam. Via en enkätundersökning till deltagare i Resursteam finns också visst stöd för att väntetider till rehabilitering eller andra föreslagna åtgärder kan ha gjort att sjukskrivningsperioden för deltagarna förlängts.

Metod

Utvärderingen baseras dels på ett experiment, dels på en traditionell (retrospektiv) utvärdering av samtliga individer som deltagit i Resursteam 2004–2006. Experimentet genomfördes under våren 2006 på uppdrag av Försäkringskassan i Uppsala. 50 personer ingick i experimentet där 22 slumpmässigt utvalda personer fick delta i Resursteam medan 28 personer inte fick tillgång till Resursteam.

Kontakt

Ingrid Anderzén nås på 018-611 98 33, ingrid anderzen@pubcare.uu.se, Ulrika Winblad nås på 018-611 35 88, ulrika.winblad@pubcare.uu.se och Per Johansson på 018- 471 70 86, per.johansson@ifau.uu.se