Både kvinnor och män får lägre inkomster när de blir föräldrar

Att kvinnors arbetsinkomster minskar när de fått sitt första barn är välkänt. En ny IFAU-rapport visar att även de föräldralediga männens arbetsinkomster minskar något.

Publicerades: 09 juli 2024

Författare: Anton Sundberg, Och

Kvinnors arbetsinkomster minskar när de får barn, men mindre idag än på 1960-talet. Arbetsinkomsten minskade exempelvis med i genomsnitt 63 procent över en tioårig horisont för kvinnor som fick sitt första barn i början av 1960-talet. De som fick sitt första barn 50 år senare under 2010-talet tappade i genomsnitt nästan hälften så mycket under samma tid, 34 procent. Sedan 1980-talet har minskningstakten stannat av.

-Vi gjorde många stora förändringar mellan 1960-talet och 1980-talet. Kvinnors arbetskraftsdeltagande ökade markant under perioden och vi byggde ut förskolan och föräldraförsäkringen samt tog bort sambeskattningen, säger Anton Sundberg som skrivit rapporten.

Att kvinnors arbetsinkomster minskar när de får barn beror främst på lägre löner och att fler jobbar deltid, men väldigt få kvinnor lämnar arbetsmarknaden helt och hållet. De svenska kvinnornas arbetsinkomster påverkas relativt lite på lång sikt jämfört med de flesta andra höginkomstländer.

Föräldralediga mäns inkomster minskar

Idag påverkas även männens arbetsinkomster. Före 1980-talet minskade inte pappornas arbetsinkomster alls, men idag är minskningen i genomsnitt 7 procent de första 10 åren efter första barnets födelse.

-Det här är intressant och det ser man egentligen inte i några andra länder än Sverige. Vi har underlättat för familjer att dela lika på ansvaret för barnuppfostran, och ser att det leder till en liten minskning av inkomstskillnaden mellan kvinnor och män med barn.

I synnerhet är det män som tar en större andel av föräldraledigheten som tappar i arbetsinkomst. Papporna jobbar mindre under barnets första år, men skillnaderna hänger kvar i åtminstone 10 år efter familjebildning.

-Kanske fattar män som tar mer föräldraledighet mer familjevänliga karriärbeslut även på lång sikt.

Pojkpappor är lediga längre

Barnets kön påverkar männens – men inte kvinnornas – arbetsinkomster. Män som får söner tappar relativt mer än män som får döttrar. Skillnaderna uppstår först när första barnet når skolåldern.

-Att barnets kön har en påverkan först i skolåldern ligger i linje med andra studier som har studerat vikten av barnets kön på andra saker än arbetsinkomst. Det är möjligt att män som får söner axlar en större roll i barnuppfostran, exempelvis genom att engagera sig mer i barnets skolgång eller fritidsaktiviteter, avslutar Anton Sundberg.

Samtliga män tappar dock betydligt mindre i arbetsinkomst jämfört med kvinnorna.

Metod

För att skatta effekterna används variation i ålder och kalenderår när man får sitt första barn. Individers arbetsmarknadsutfall jämförs med ett skattat kontrafaktiskt utfall för om man fått sitt första barn vid en annan tidpunkt. Datamaterialet kommer från SCB.

Kontakt

IFAU-rapport 2024:13 Arbetsmarknadseffekter av att få barn i Sverige är skriven av Anton Sundberg vid Uppsala universitet och IFAU. Rapporten är en sammanfattning av working paper 2024:12. För mer information kontakta Anton på anton.sundberg@ifau.uu.se.