Förlängd föräldraledighet kan få oavsiktliga konsekvenser

En utökad föräldraledighet leder till högre utgifter för arbetsgivare och i förlängningen eventuellt till lägre löner för kvinnor, visar en ny IFAU-rapport.

Publicerades: 02 november 2020
Författare: Arizo Karimi, Och Rita Ginja, Och Pengpeng Xiao, Och

Föräldraledig personal ger upphov till extra kostnader för de företag som berörs, och när föräldraledigheten förlängdes med tre månader år 1989 ökade de totala lönekostnaderna för de företag som påverkades av reformen. Det berodde både på att företagen nyanställde och på att redan anställda arbetade mer till följd av längre föräldraledigheter. Nettoeffekten av dessa justeringar innebar en ökning av lönekostnaderna med motsvarande 0,6 heltidstjänster per år i ett företag av genomsnittlig storlek.

– Utifrån nationalekonomisk teori kan man förvänta sig att företagen tar hänsyn till kostnaderna för föräldraledigheten när de beslutar om nyanställningar, ingångslöner eller löneutveckling. Då kvinnor är mer föräldralediga än män kan det leda till att ojämlikheten mellan könen ökar, säger Arizo Karimi som är en av flera rapportförfattare.

Reformen ledde till att kvinnor var föräldralediga längre. Löneskillnaderna mellan näringsgrenar som dominerades av kvinnor respektive män ökade då föräldraledigheten utökades.

–Kvinnor antas vara borta mer och näringar som har fler kvinnor i fertil ålder tar, enligt teorin, hänsyn till detta genom att erbjuda lägre löner till de kvinnliga anställda.  

–En förlängd föräldraledighet kan därför få oavsiktliga konsekvenser. Våra resultat är förenliga med hypotesen att utökad föräldraledighet kan ha negativa konsekvenser för jämställdheten, avslutar Arizo Karimi.

Bakgrund och metod

År 1989 utökades föräldraförsäkringen med tre månader för föräldrar till barn födda i oktober 1988 och senare. Företag med anställda som födde barn 1988 påverkades olika mycket beroende på hur stor andel av de anställda som födde barn efter den 1 oktober. Rapportförfattarna använder variationen i de anställdas rätt till fler föräldrapenningdagar för att studera orsakssambandet mellan reformen och företagens kostnader. Datamaterialet täcker samtliga arbetsplatser där minst en kvinnlig anställd fött barn 1988 eller 1987 och följer arbetsplatserna både före och efter reformen.

Kontakt

IFAU-rapport 2020:19 "Övertid eller nyanställda? Företagens strategier och kostnader för att hantera personalfrånvaro vid föräldraledighet" är skriven av Rita Ginja, Arizo Karimi, och Pengpeng Xiao. Det är en sammanfattning av working paper 2020:18. Kontaktperson: Arizo Karimi, arizo.karimi@nek.uu.se,eller telefon 073-6738 999