Hur kan kommuner underlätta för flyktingar och deras anhöriga att få jobb?

Språkkunskaper, subventionerade anställningar och intensifierade matchningsinsatser hjälper flyktingar och deras anhörigas att etablera sig på arbetsmarknaden. Det visar en IFAU-sammanställning av svensk och internationell forskning.

Publicerades: 09 maj 2023

Språk, subventionerade anställningar och arbetsmarknadsutbildning

– Det finns gott om belägg för att kunskaper i värdlandets språk bidrar till bättre arbetsmarknadsintegration. Ren språkundervisning eller en kombination av språkkurser och andra insatser kan vara bra, men det är viktigt att de andra insatserna inte hämmar språkinlärningen, säger Ulrika Vikman som är en av flera rapportförfattare.

– Såväl subventionerade anställningar som extra hjälp att söka jobb genom det vi kallar intensifierade matchningsinsatser har goda effekter för dem som har en svag ställning på arbetsmarknaden, fyller Mattias Engdahl på.

Arbetsmarknadsutbildning kan också vara bra för dem som har en svag förankring på arbetsmarknaden, men det är osäkert om de goda resultaten av den statliga arbetsmarknadsutbildningen går att överföra till den kommunala yrkesinriktade vuxenutbildningen.

Det finns även insatser som troligen inte är effektiva.

– De studier som finns av kommunal aktiveringspolitik visar till exempel inte att aktivering på något tydligt sätt leder till att mottagare av ekonomiskt bistånd i målgruppen börjar arbeta i högre utsträckning än andra, säger Anders Forslund.

Betydligt mer data behövs!

Det är brist på utvärderingar av kommunala insatser, vilket beror på att det inte finns någon samlad statistik. Kommunerna kan spela en viktig roll i att öka kunskaperna genom att systematiskt dokumentera och tillgängliggöra information om sina insatser. Av denna anledning hänvisar rapportförfattarna även till studier av andra liknande insatser för att kunna säga något om effekterna av kommunala insatser för flyktingar.

Kontakt

IFAU-rapport 2023:8 ” (Kommunala) insatser för att underlätta arbetsmarknadsinträdet för flyktingar och deras anhöriga” är skriven av Mattias Engdahl, Anders Forslund och Ulrika Vikman vid IFAU. För mer information kontakta Ulrika Vikman (018-471 7085 eller ulrika.vikman@ifau.uu.se) eller Anders Forslund (018-471 7076 anders.forslund@ifau.uu.se). En tidigare version av rapporten har publicerats av Vetenskapsrådet.