(Kommunala) insatser för att underlätta arbetsmarknadsinträdet för flyktingar och deras anhöriga

Sammanfattning av Rapport 2023:8

Sedan 2010 har Arbetsförmedlingen huvudansvaret för integrationen av flyk­ting­ar och deras anhöriga. Dessförinnan låg ansvaret på kommunerna. Kommu­ner­na är dock fortfarande viktiga aktörer i integrationsarbetet bland annat efter­som de ansvarar för kommunplacerade flyktingars boende, den kommunala vuxenutbildningen (inklusive Svenska för invandrare, SFI) och samhällsorien­te­ringen för nyanlända. Kommunerna ansvarar också för olika arbetsmarknads­in­satser där flyktingar i behov av försörjningsstöd deltar. I denna rapport går vi igenom regelverket som flyktingar till Sverige möter och kommunernas roll för att främja gruppens etablering på arbetsmarknaden. Vi beskriver sedan med hjälp av registerdata flyktingarnas kontakter med olika myndigheter och insatser. Slutligen gör vi en litteraturöversikt av studier om arbetsmarknadsinsatser av kommu­ner eller för flyktingar. Det är tydligt att även om kommunerna är viktiga aktörer är kun­skapen om effekten av deras insatser på flyktingars arbetsmark­nadsetablering liten. Från insatser utförda av andra huvudmän kan vi dra vissa slutsatser om vad som är effektiva insatser för flyktinggruppen.