Många unga med funktionsnedsättning varken arbetar eller studerar

Ungefär var tionde svensk ungdom varken arbetar eller studerar. Unga med funktionsnedsättning är överrepresenterade. En ny rapport från IFAU beskriver utvecklingen under de senaste 20 åren.

Publicerades: 15 juni 2021

Författare: Anders Forslund, Och Linus Liljeberg, Och

Ungefär 10 procent av Sveriges 20–24-åringar varken arbetar eller studerar (Uvas). Sverige har en lägre andel unga i gruppen än EU-snittet och andelen är bland de lägsta i Norden.

–Sverige brukar ha en relativt hög ungdomsarbetslöshet jämfört med övriga Europa. Men Uvas-måttet visar dem som är inaktiva och räknar bort dem som till exempel söker extrajobb när de studerar. Uvas-måttet säger mer om de ungas framtida problem på arbetsmarknaden än vad den uppmätta ungdomsarbetslösheten gör, säger Anders Forslund som är en av rapportförfattarna.

Personer med funktionsnedsättningar är överrepresenterade. Nästan en tredjedel av dem som varken arbetar eller studerar har någon form av funktions­nedsättning. Motsvarande andel i hela åldersgruppen är 5 procent. De som har en funktionsnedsättning finns också kvar i gruppen längre än andra.

Unga som varken arbetar eller studerar är i högre utsträckning lågutbildade, de bor oftare än genomsnittet i familjer med försörjningsstöd och fler har föräldrar som är födda utanför Europa. En del söker jobb och är inskrivna på Arbetsförmedlingen, medan andra givit upp försöken att hitta ett arbete. Det finns även unga som valt att ta ett sabbatsår för att resa.

Skillnaderna i arbetsinkomst och sysselsättning är stora mellan dem som ett givet år räknades som Uvas och dem som inte gjorde det, även på lång sikt.

–Det finns ingen mirakelkur för att öka andelen i arbete. Men vi vet att både unga och äldre hjälps av arbetsförmedlingsinsatser och subventionerade anställningar. Även arbetsmarknadsutbildning kan ibland vara effektivt för unga, fortsätter Anders Forslund. Tillfälliga offentliga jobb verkar däremot sakna positiva effekter

–Vi vet tyvärr betydligt mindre om förebyggande åtgärder eller på vilket sätt de som är utanför arbetskraften borde hjälpas, avslutar han.  

Data

Rapporten bygger på omfattande bearbetningar av svenska registeruppgifter och sammanfattar dessutom tidigare svensk och internationell forskning. Som funktionsnedsatt definieras de som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga registrerat hos Arbetsförmedlingen, som mottar förtidspension/aktivitetsstöd och/eller handikappersättning 

Kontakt

IFAU-rapport 2021:12 är skriven av Anders Forslund och Linus Liljeberg, båda IFAU. Rapporten är en lätt omarbetad och uppdaterad version av en av Forte utgiven rapport; ”Unga som varken arbetar eller studerar – en kartläggning och kunskapsöversikt”, publicerad 19 oktober 2020.