Anställningsstöden i praktiken

Åtta av tio deltagare i anställningsstöd är nöjda med åtgärden, men samtidigt tycker hälften att stöden inte underlättat för dem att få ett osubventionerat jobb.

Publicerades: 30 augusti 2010
Författare: Martin Lundin, Och

Vissa grupper av arbetssökande har mycket svårt att finna ett jobb. En av statens viktigaste insatser för att råda bot på problemet utgörs av de fyra arbetsmarknadspolitiska program som tillsammans kallas anställningsstöd. Studien visar att såväl arbetsförmedlare som åtgärdsdeltagare är nöjda med anställningsstöden. Paradoxalt nog tycker hälften av deltagarna att programmen inte ökat deras chanser att få ett osubventionerat jobb. Det finns vidare vissa rättssäkerhetsproblem förknippade med åtgärderna. Detta är några av resultaten i IFAU:s rapport ”Hur fungerar anställningsstöden?” av Martin Lundin.

Informationen har blivit bättre, men centrala delar av reglerna är fortfarande otydliga

Ungefär ett halvår efter införandet av anställningsstödet tyckte 42 procent av arbetsförmedlarna att informationen om det förstärkta stödet var bristfällig. Ett år senare, våren 2001, hade denna andel sjunkit till 12 procent.
Arbetsförmedlarna upplever dock fortfarande att delar av regelverket är otydliga: drygt 70 procent menar till exempel att det är oklart när man kan tillåta sökande med för kort tid i arbetslöshet att ändå få delta. Detta är ett problem eftersom avsteg från kraven på arbetslöshetstid är vanligt förekommande; i ca 30–40 procent av de allmänna och förstärkta anställningsstöden görs undantag. Det finns därmed en risk att två arbetslösa med samma eller mycket liknande förutsättningar blir bedömda på olika sätt beroende på vilken förmedlare som handlägger ärendet, vilket kan anses vara ett rättssäkerhetsproblem.

Bakgrund

Anställningsstöd infördes den 1 januari 1998. Den 1 oktober 1999 gjordes vissa viktiga förändringar då stödet bl a delades i två delar: allmänt och förstärkt anställningsstöd. Två ytterligare stöd, utökat förstärkt och särskilt anställningsstöd, infördes den 1 augusti 2000. Anställningsstöden är idag alltså fyra stycken. Vid ett anställningsstöd får arbetsgivare en kraftig subvention om arbetssökande med en svår ställning på arbetsmarknaden, i första hand långtidsarbetslösa, rekryteras.

Rapporten utgör det andra steget av tre i ett projekt där IFAU studerar anställningsstöden på Näringsdepartementets uppdrag. Underlaget för rapporten utgörs av två enkäter som besvarats av arbetsförmedlare, en enkät där deltagare fått avge sin syn på åtgärderna, samt registerdata som kommer från Arbetsmarknadsstyrelsen.

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta Martin Lundin, som finns tillgänglig fredagen den 19:e oktober, på tel: 018-471 70 81 eller via e-post: martin.lundin@ifau.uu.se