Hur fungerar anställningsstöden?

Författare: Martin Lundin, Och

Sammanfattning av Rapport 2001:9

Anställningsstöden riktar sig till arbetsgivare som rekryterar personer som under en längre tid inte haft något arbete. Syftet med denna rapport är att följa upp stöden och ge en bild av hur de har fungerat. Tre huvudområden studeras: förvaltningsprocessen, anställningsstödens utformning i praktiken och utfallet av åtgärderna. Undersökningen baseras på enkäter som besvarats av arbetsförmedlare och åtgärdsdeltagare, samt på statistik från Arbetsmarknadsstyrelsen.

Studien visar bl a att arbetsförmedlarna inledningsvis upplevde regelverket som bristfälligt, men att det efter hand blivit tydligare. Drygt 70 procent av arbetsförmedlarna tycker dock fortfarande att informationen om vilka undantag som kan göras brister. Eftersom många anställningsstöd handlar om dessa undantag är problemet påtagligt, framförallt ur rättssäkerhetssynpunkt. Vidare visar studien att deltagarna är nöjda med anställningsstöden ”i sig”, men på samma gång tycker ungefär hälften att de inte har förbättrat sina möjligheter att få ett osubventionerat arbete tack vare åtgärden.