Varierande effekter av Sfi-bonus

Prestationsbonusar inom svenskundervisning för invandrare (Sfi) förbättrade studieresultaten i Stockholm, men inte på andra ställen. Det framkommer i en ny IFAU-rapport.

Publicerades: 18 december 2012

Författare: Mattias Engdahl, Och Olof Åslund, Och

Deltagare i Sfi kan få upp till 12 000 kronor för att klara vissa kurser inom en viss tid. Syftet med bonusen är att öka deltagandet och förbättra resultaten. Innan Sfi-bonusen infördes i hela landet 1 juli 2010, gjordes ett ettårigt försök med bonus i ett antal försökskommuner. Detta försök studeras i rapporten.

Inga tydliga effekter på deltagande i allmänhet

Rapportförfattarna finner inte att bonusen gjorde att deltagandet i Sfi steg i allmänhet. I Stockholm verkar dock reformen ha gjort att fler valde att studera vidare och fortsätta till mer kvalificerade bonusberättigande kurser.

Positiva effekter på studieresultat

I Stockholms kommun, med drygt 60 procent av de boende i försökskommunerna, slutförde fler deltagare kurserna som en följd av bonusen. Av hundra nyanlända var det tre fler än tidigare som klarade Sfi. Dessa effekter var likartade för män och kvinnor, men större för unga än för de lite äldre. I de andra försökskommunerna tycks bonusen inte ha någon effekt. Det är svårt att säga säkert varför effekterna skiljer sig åt.

– Vi tror att en bidragande orsak kan vara att fler börjar Sfi snabbare i Stockholm. De har då längre tid på sig att uppnå målen och fler kanske uppfattar bonusen som möjlig att nå, säger Olof Åslund.

Bakgrund, material och metod

Svenska för invandrare (Sfi) erbjuder svenskundervisning till utlandsfödda som saknar kunskaper i svenska. Under 2011 deltog drygt 100 000 personer. Prestationsbonusen ges till vissa grupper av invandrade om kursen är avklarad en viss tid efter påbörjad kurs och invandringstidpunkt. I det försök som rapporten bygger på indelades 28 kommuner som visat intresse för bonusförsöket slumpmässigt i behandlings- och kontrollgrupp. Studien jämför utvecklingen över tiden i grupperna avseende deltagande och resultat i Sfi. Analysen baseras på registerdata över samtliga nyanlända under perioden 1 juli 2006–30 juni 2010.

Kontakt

För mer information kontakta Olof Åslund på telefon 018-471 70 89 eller olof.aslund@ifau.uu.se.