Inga dramatiska förändringar i andelen utbildade lärare, förskollärare, sjuksköterskor och poliser som arbetar inom det område de utbildats till

Var arbetar de som utbildat sig till sjuksköterskor, lärare, förskollärare och poliser? En ny rapport finner att andelarna som befinner sig inom relevant yrke eller bransch i huvudsak varit stabila de senaste 20 åren.

Publicerades: 08 november 2018

Författare: Adrian Adermon, Och Lisa Laun , Och

Det har funnits en diskussion om arbetskraftsbrist inom viktiga yrkesgrupper i offentligt finansierad verksamhet. Rapportförfattarna har studerat vad de utbildade lärarna, förskollärarna, sjuksköterskorna och poliserna arbetat med under perioden 1985–2016.

God tillgång till utbildade lärare och sjuksköterskor, men trenden har vänt

Antalet utbildade sjuksköterskor, lärare och förskollärare i relation till befolkningen växte stadigt från mitten av 1980-talet och en bra bit in på 00-talet, för att därefter minska något. Vändningen kom något tidigare för lärarna och förskollärarna än för sjuksköterskorna. Antalet polisutbildade låg väldigt stabilt under hela perioden.

De flesta arbetar med det de är utbildade till

Omkring 90 procent av de sjuksköterskeutbildade arbetade som sjuksköterskor eller inom vård- och omsorgsområdet. Andelen är stabil under hela den undersökta perioden. Mönstret är liknande för andelen som utbildade sig till poliser, ungefär 90 procent var kvar inom polisen. I båda dessa grupper ökade dock andelarna som arbetade som chefer eller administratörer markant från mitten av 00-talet.

Andelen utbildade lärare och förskollärare som arbetade inom sina områden har legat runt 85 procent. Rapportförfattarna finner att förskollärarna i nästan lika stor utsträckning arbetade inom skolan som inom förskolan under senare halvan av undersökningsperioden.

– Vi blev förvånade över hur stabila nivåerna är, säger Lisa Laun som är en av två rapportförfattare. De flesta sjuksköterskor och poliser arbetade inom det område de utbildats till, men bland lärarna och förskollärarna var det fler som gjorde något annat.

Rörligheten har ökat de senaste åren

Andelen som helt lämnar sitt yrke eller sin bransch har varierat under 20-årsperioden. Från 2010 ökar andelen som lämnar yrke och bransch inom alla grupper, för poliserna var det markant fler som lämnade år 2015–2016. Förändringarna är dock för små för att påverka helhetsbilden av var de utbildade arbetar.

Även bland de som stannar kvar inom det område de har utbildats till har rörligheten mellan arbetsplatser ökat, något som även gäller arbetsmarknaden i stort. Bemanningsbranschen har blivit viktigare bland sjuksköterskorna, men är fortfarande liten.

Stora och växande könsskillnader

Sjuksköterske-, förskollärar- och läraryrket är alla kvinnodominerade då fler kvinnor väljer dessa utbildningar, men obalansen förstärks av att fler kvinnor än män också är kvar i verksamheten. Polisyrket har varit mansdominerat, men där har könsskillnaderna istället minskat.

Data

Rapporten bygger på en analys av heltäckande data över Sveriges befolkning för perioden 1985–2016.

Kontakt

IFAU-rapport 2018:19, " Bristyrken i offentlig verksamhet – var arbetar de utbildade?" är skriven av Adrian Adermon och Lisa Laun vid IFAU. För mer information kontakta Adrian Adermon, adrian.adermon@ifau.uu.se, 018-471 70 86 eller Lisa Laun, lisa.laun@ifau.uu.se, 018-471 60 56.