Kvinnor tjänar mindre än män på att byta jobb

De tio första åren efter examen ökar löneskillnaderna mellan högskoleutbildade kvinnor och män betydligt. Att män och kvinnor inte tjänar lika mycket på att byta jobb tycks vara en bidragande orsak, visar en ny rapport från IFAU.

Publicerades: 26 maj 2017

Författare: Abdulaziz Abrar Reshid, Och

Rapportförfattaren, Abdulaziz Abrar Reshid vid Linnéuniversitetet, följer ungefär 120 000 personer som tog examen från universitet eller högskola under åren 1996–2002. Vid inträdet på arbetsmarknaden tjänade männen i genomsnitt 9 procent mer än kvinnorna och efter tio år var skillnaden 21 procent. När hänsyn tagits till att män och kvinnor till exempel har olika utbildningar och arbetar i olika sektorer är lönegapet vid inträdet på arbetsmarknaden relativt litet och efter tio år ungefär 11 procent.

En bidragande orsak till att skillnaden mellan män och kvinnors löner ökar är att kvinnor får betydligt lägre avkastning på sin rörlighet. Ungefär lika många män och kvinnor byter arbete och de som byter jobb får i genomsnitt högre lön. Kvinnornas löneökningar är ungefär hälften till tre fjärdedelar så stora som männens. Skillnaderna mellan hur mycket mer män och kvinnor får i lön på det nya jobbet är lite mindre om bytet sker till ett mer kvalificerat jobb och lite större om bytet sker till ett liknande arbete.

Rapportförfattaren uppskattar att 16 procent av det 11 procent stora lönegap som uppstått tio år efter examen kan hänföras till att kvinnorna som byter jobb inte får lika höga löneökningar som män.

Föräldraskap påverkar kvinnornas löneutveckling

Kvinnornas lägre rörlighetspremie är delvis kopplad till föräldraskap. Löneskillnaden mellan män och kvinnor som byter till ett liknande jobb är stor redan innan det första barnet, och ökar sedan runt tidpunkten för det första barnets födsel. Lönegapet mellan män och kvinnor som gör karriär och byter till ett mer kvalificerat jobb är mindre, men ökar i och med första barnet.

Data och metod

I rapporten följs drygt 122 000 individer som var yngre än 35 år och tog examen på grundnivå från högskola eller universitet under perioden 1996–2002. Gruppen följs till 2012, tio år efter examen. Löneökningar och arbetsbyten följs genom lönestrukturstatistiken. I jämförelsen tas hänsyn till att män och kvinnor till exempel har olika utbildningsinriktning och arbetar i olika branscher.

Kontakt

IFAU Working paper 2017:5 "The gender gap in early career wage growth: the role of children, job mobility and occupational mobility" är skrivet av Abdulaziz Abrar Reshid vid Linnéuniversitetet.

För mer information kontakta författaren (engelsktalande) på e-post