Forskningsområden
 •  
Visa Ämnen

Press- och meddelanden

 • 2010-12-15 Ingen könsdiskriminering vid nationella prov

  Pojkar har avsevärt lägre betyg än flickor på nationella prov i svenska, men detta beror inte på att de diskrimineras vid bedömningen, visar en ny rapport från IFAU. Rapportförfattarna finner dock att elevernas ordinarie lärare sätter 13 procent högre betyg än en lärare som inte känner eleverna.

 • 2010-12-02 Låg aktivitet i jobbgarantin för ungdomar

  Deltagarna i jobbgarantin för ungdomar har få organiserade aktiviteter, men söker relativt många arbeten, visar en ny IFAU-rapport .

 • 2010-11-24 Föräldrarnas personlighet överförs i hög utsträckning till barnen

  Sambanden mellan föräldrars och barns egenskaper är mycket starka. Framförallt verkar mammornas intelligens samvariera starkt med sönernas. Men det är föräldrarnas stresstålighet och förmåga att skapa gruppdynamik som påverkar hur barnen lyckas på arbetsmarknaden. Det visar en ny IFAU-rapport.

 • 2010-11-08 Kallelse till informationsmöte om sjukförsäkringen gav kortare sjukskrivning

  När en grupp sjukskrivna kallades till gruppmöten om sjukförsäkringen minskade deras sjukskrivningsdagar med drygt 20 procent, visar en ny IFAU-rapport.

 • 2010-10-29 Normer i europeisk och svensk sysselsättningspolitik krockar

  Den europeiska sysselsättningspolitiken med flexicurity krockar med grundläggande värderingar i det svenska huvudavtalet inom den privata sektorn, visar en ny rapport från IFAU.

 • 2010-10-26 Arbetsmarknadspolitisk översikt 2009

  IFAU-rapporten ”Arbetsmarknadspolitisk översikt 2009” ger en överblick över den svenska arbetsmarknadspolitiken.

 • 2010-10-22 Reformerna i sjukförsäkringen

  Ännu har effekterna av de senaste årens reformer på sjukförsäkringsområdet endast i undantagsfall hunnit analyseras. I en ny IFAU-rapport diskuteras deras förväntade effekter utifrån tidigare forskning och nationalekonomisk teori.

 • 2010-10-13 Sjukskrivningar i den politiska debatten – från samhällets till individens ansvar

  I den politiska debatten har sjukskrivningar på senare år ofta likställts med problem och onödiga kostnader. Tidigare var samhällets ansvar mer i fokus. Det visar en ny IFAU-rapport.

 • 2010-09-08 Låg aktivitet i jobb- och utvecklingsgarantin

  Deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantins två första faser har få organiserade aktiviteter, men söker relativt många arbeten och är överlag nöjda med programmet, visar en ny IFAU-rapport.

 • 2010-08-18 Barnafödandet smittar på arbetsplatser

  Beslut om att vilja ha barn sprids från person till person. Det visar en ny rapport från IFAU som undersökt hur vi påverkas av barnafödande bland våra kollegor.

 • 2010-07-01 Målrelaterade betyg ledde till oavslutade gymnasiestudier och lägre inkomster

  Införandet av målrelaterade betyg medförde att färre fullföljde gymnasiet. Det försämrade också arbetsmarknadsutsikterna för elever på yrkes­inriktade program. Allra sämst gick det för elever med låga grundskole­betyg. Det är ett av resultaten i en omfattande IFAU-rapport som sammanfattar kunskapsläget om hur svensk utbildningspolitik påverkar elevers skolresultat och framtida arbetsmarknadssituation.

 • 2010-06-22 Konkurrens från friskolor har lett till högre lärarlöner

  Den ökade konkurrensen inom skolan har givit gymnasielärarna högre löner. Nya lärare och lärare inom vissa ämnesområden har påverkats mest, visar en ny rapport från IFAU skriven av Lena Hensvik.

 • 2010-06-16 Försäkringskassans tidiga insatser gav inte kortare sjukskrivning

  Det spelar ingen roll för sjukskrivningslängden om Försäkringskassans hjälp kommer tidigare eller senare, visar en ny rapport från IFAU och Försäkringskassan.

 • 2010-06-10 Sfi-deltagare har oftare jobb på lång sikt

  Nyanlända som deltar i Svenska för invandrare (sfi) har på lång sikt högre sysselsättning än jämförbara personer som inte deltar i utbildningen. Däremot är skillnaderna i förvärvsinkomst små.

 • 2010-06-09 Närvarobonus gav lägre sjukfrånvaro

  Möjligheten att få en extra halvdag ledigt om man arbetade en hel månad utan att vara sjukfrånvarande ledde till en halvering av sjukfrånvaron, visar en ny utvärdering från IFAU.

 • 2010-06-03 Betyg på låg- och mellanstadiet var bra för vissa barn, men inte för alla

  På 1970-talet togs betygen bort i låg- och mellanstadiet. Det gjorde att färre barn till lågutbildade gick igenom gymnasiet. Söner till högutbildade skaffade sig mer utbildning när betygen togs bort. Det visar en ny IFAU-rapport.

 • 2010-05-31 Färre socialbidragstagare vid krav på aktiviteter

  Krav på att arbetslösa socialbidragstagare ska delta i så kallade aktiveringsprogram gör att färre börjar och fler slutar få bidrag. Effekten är särskilt stor för ungdomar, visar en ny IFAU-rapport.

 • 2010-05-21 Arbetslösa mammor får arbete snabbare om barnen är på dagis

  Möjligheten att ha barnen i förskola under arbetslösheten ökade mammornas chanser att få arbete. Papporna påverkades dock inte alls. Detta visar en ny rapport från IFAU.

 • 2010-04-13 Pappans föräldraledighet ökar mammans lön

  Vi vet sedan tidigare att föräldraledighet gör att inkomstutvecklingen blir sämre. För kvinnor där mannen också varit föräldraledig är denna minskning dock inte lika stor. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • 2010-03-26 Gifta par påverkas av varandras sjukpenning

  Om den ena parten får höjd sjukpenning påverkas även den andras arbetsutbud och han eller hon blir sjukskriven under en längre period. Det visar en ny rapport från IFAU.


Publicerad av:

Jörgen Moen