16 november 2020

Arbetsmarknadsutbildning verkar leda till förbättrad hälsa hos deltagarna medan sanktioner riskerar att leda till psykisk ohälsa på kort sikt, visar en ny IFAU-rapport.

11 november 2020

I en ny litteraturöversikt från IFAU drar Georg Graetz slutsatsen att den artificiella intelligensen troligen inte kommer leda till minskade löner eller fallande sysselsättning, men till ökade löneskillnader mellan olika yrken.

02 november 2020

En utökad föräldraledighet leder till högre utgifter för arbetsgivare och i förlängningen eventuellt till lägre löner för kvinnor, visar en ny IFAU-rapport.

21 oktober 2020

Sommar- och extrajobb är en inkörsport till det första varaktiga jobbet för yrkesutbildade gymnasieelever. Om arbetsgivaren lägger ner sin verksamhet blir arbetsmarknadsinträdet svårare. Det visar en ny IFAU-rapport.

19 oktober 2020

Om kommuner och regioner får ta ett större ansvar för sjukersättningen skulle det kunna leda till lägre ohälsotal utan att kommunsektorn som helhet får extra kostnader. Det visar en ny IFAU-rapport av Johannes Hagen och Hannes Malmberg.

12 oktober 2020

Löneskillnaderna mellan könen har mycket lite att göra med kvinnors och mäns olika benägenhet att ta risker. Det visar en ny rapport från IFAU.

08 oktober 2020

Utrikes födda tar i högre grad del av sociala förmåner än vad jämförbara inrikes födda gör. Men det finns stora skillnader mellan olika grupper av utrikes födda och skillnaderna har minskat över tiden, visar en ny IFAU-rapport.

02 oktober 2020

Grundskolereformen utjämnade skolbarns livschanser i flera avseenden. Det visar ett nytt Working paper från IFAU som summerar forskningen om reformens effekter.