Forskningsområden
 •  
Visa Ämnen

Press- och meddelanden

 • 2010-03-05 Omfattande segregation i storstäderna

  Den etniska segregationen i boendet, arbetslivet, skolan och familje­bildningen är stor. Mönstret är detsamma i Stockholm, Göteborg och Malmö. Sedan mitten av 1980-talet har segregationen ökat och blivit mer markerad visar en rapport från IFAU.

 • 2010-02-23 Svårt att genomföra lärlingsplatser för ungdomar

  Få deltagare, ett programinnehåll som i praktiken låg långt ifrån beskrivningen och omotiverade ungdomar i målgruppen. En ny rapport från IFAU belyser svårigheterna med att genomföra det arbetsmarknadspolitiska programmet lärlingsplatser för ungdomar.

 • 2010-02-16 Komvuxstudier förlängde inte arbetslivet

  Studier vid Komvux gjorde inte att man sköt upp pensioneringen och arbetade längre, visar en ny rapport från IFAU.

 • 2010-02-05 Jobbnätet gav långtidsarbetslösa arbete

  Extra mycket hjälp från arbetsförmedlare med många arbetsgivar­kontakter gjorde att långtidsarbetslösa fick jobb snabbare. Det visar en utvärdering av projektet jobbnätet från IFAU.

 • 2010-01-15 Rehabiliteringskedjan förkortade sjukskrivningarna

  Att pröva den sjukskrivnes arbetsförmåga leder till att fler börjar arbeta. Det visar en ny rapport från IFAU som studerar rehabiliteringskedjans första år.

 • 2009-12-22 Vilka åtgärder stimulerar arbetsutbudet inom EU?

  IFAU har på uppdrag av Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet sammanställt sex länderrapporter om hur olika åtgärder inom ramen för socialförsäkringarna, arbetsmarknadspolitiken och skattesystemet påverkar arbetsutbud och sysselsättning. IFAU ger nu ut dessa rapporter som working papers.

 • 2009-12-16 Chefens bakgrund styr rekryteringar

  Det finns få chefer med utländsk bakgrund och detta tycks vara en bidragande förklaring till de svårigheter många invandrade möter på den svenska arbetsmarknaden visar en ny rapport från IFAU. Chefer anställer nämligen oftare personer med en bakgrund som liknar deras egen.

 • 2009-12-03 Privat arbetsförmedling utvärderad

  Arbetssökande som fick hjälp av en privat förmedling klarade sig i genomsnitt lika bra som de som gick till Arbetsförmedlingen. Utrikes födda hos privat arbetsförmedling hittade dock jobb snabbare. Ungdomar verkar ha förlorat något på att byta förmedling. Det visar en utvärdering gjord av IFAU.

 • 2009-11-25 Bestående inkomstbortfall efter jobbförlust

  Gifta män som förlorade jobbet 1987 i samband med arbetsplatsnedläggningar hade långt senare betydligt lägre inkomst än vad de annars skulle haft. Varken de kvinnor som de var gifta med eller socialförsäkringssystemet lyckades i någon större utsträckning täcka inkomstbortfallet, visar en ny rapport från IFAU.

 • 2009-11-12 Arbetsmarknadspolitisk översikt 2008

  IFAU-rapporten ”Arbetsmarknadspolitisk översikt 2008” ger en överblick över den svenska arbetsmarknadspolitiken.

 • 2009-11-05 Effekter av sanktioner i Schweiz

  Arbetslösa som får en sanktion är arbetslösa en kortare period än de som inte får en sanktion. Men de får samtidigt lägre inkomster när de hittar ett nytt jobb. Det visar en ny rapport från IFAU som studerat hur sanktioner fungerar i Schweiz.

 • 2009-10-14 Åldern vid invandring påverkar långsiktig integration

  Ju äldre barn är när de kommer till Sverige desto fler invandrade grannar och arbetskamrater kommer de ha som vuxna. De gifter sig dessutom oftare med en annan invandrad person och har sämre ställning på arbetsmarknaden, visar en ny rapport från IFAU.

 • 2009-10-08 Lönekartläggningar och brister i arbetsvärderingsmodeller

  Alla arbetsgivare ska göra lönekartläggningar och arbetsvärderingar för att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Men de verktyg som ska användas är lätta att missförstå, visar en ny rapport från IFAU.

 • 2009-09-16 Förebilder bra för flyktingbarnens skolresultat

  Högutbildade landsmän i bostadsområdet höjer betygen hos barn som kommit till Sverige som flyktingar. Effekterna är störst bland pojkar och barn till lågutbildade föräldrar. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • 2009-09-08 Examen från gammalt universitet ger inte högre inkomster

  En ny metodstudie från IFAU testar olika sätt för att rangordna svenska lärosäten efter studenternas framtida lön. Det visar sig att de gamla universiteten – Uppsala, Stockholm, Lund, Göteborg och Umeå – inte ger högre inkomster än nyare universitet och högskolor.

 • 2009-09-02 Sanktioner förkortar arbetslösheten men ger jobb med lägre lön

  Arbetslösa som brutit mot a-kassans regler och fått lägre ersättning lämnar arbetslösheten snabbare än de annars skulle ha gjort. Det nya jobbet är dock ofta deltidsjobb och jobb med lägre lön, visar en ny rapport från IFAU.

 • 2009-06-30 Jobbsökarinsatser och kontroll gav jobb

  Extra mycket hjälp på Arbetsförmedlingen gav fler arbetslösa med särskilt svår arbetsmarknadssituation arbete och högre löneinkomster, konstaterar en ny rapport från IFAU.

 • 2009-06-23 Ökad kontroll gav sämre sjukintyg

  Sjukintygens kvalité sjönk och sjukfrånvaron blev längre när Försäkringskassan granskade läkarnas sjukintyg extra noga. Det visar två nya rapporter från IFAU och Försäkringskassan.

 • 2009-06-18 Föräldraledighetens längd påverkar inte barnens skolresultat

  Barnens studieresultat påverkas i allmänhet inte av hur länge föräldrarna kan vara föräldralediga, visar en ny rapport från IFAU.

 • 2009-06-16 Sjukas löneökning påverkades inte av att arbetsgivarna betalade mer av sjukfrånvaron

  Personer som ofta är sjuka har inte fått sämre lön än sina friskare kollegor till följd av att arbetsgivarna betalar mer för sjukfrånvaron. Det visar en ny rapport från IFAU.


Publicerad av:

Jörgen Moen