Forskningsområden
 •  
Visa Ämnen

Press- och meddelanden

 • 2007-10-26 Samma kön och etnisk bakgrund på elev och lärare spelar roll för elevernas prestationer

  IFAU ger ut två nya rapporter som visar dels att flickor och utlandsfödda gynnas i slutbetygen i jämförelse med pojkar respektive svenskfödda, dels att lärarens kön och etniska bakgrund verkar spela roll för hur stora dessa skillnader är.

 • 2007-10-16 Inga strategiska överväganden i kommunernas utgiftsbeslut

  Kommunpolitiker tar inte hänsyn till grannkommunernas utgifter för grundskola, barn- och äldreomsorg när de beslutar om den egna budgeten, visar en ny IFAU-rapport.

 • 2007-10-09 Vem blir långtidsarbetslös?

  Det finns goda möjligheterna att använda statistiska verktyg för att förutse långtidsarbetslöshet vid inskrivning på arbetsförmedlingen, visar en ny IFAU-rapport.

 • 2007-09-28 Höjd a-kassa minskar återgången i arbete - ett finländskt exempel

  I januari 2003 höjdes den finska a-kassan för en grupp arbetslösa som arbetat tjugo år innan arbetslösheten. Höjningen var 15 % i 150 dagar och ledde till signifikant lägre andel i arbete och en månads längre arbetslöshet, visar en ny IFAU-rapport.

 • 2007-09-20 Omedvetna fördomar mot överviktiga och personer med arabiskt klingande namn

  En ny IFAU-rapport visar att 88 procent av de undersökta omedvetet associerade överviktiga med en lägre prestationsförmåga än normalviktiga. 77 procent associerade omedvetet arabiskt klingande namn med en lägre prestationsförmåga i jämförelse med svenska namn.

 • 2007-09-13 Inträdet på arbetsmarknaden sker allt senare

  Det tar längre tid för ungdomar och nyanlända att komma in på arbetsmarknaden idag jämfört med i slutet av 1980-talet. Att fler utbildar sig längre är en viktig orsak, men även efter avslutad utbildning dröjer det längre innan man har sitt första riktiga arbete.

 • 2007-09-10 Färre kontakter för sökande med utländskt namn

  Personer med ett utländskt namn som lagt in sitt CV på Arbetsförmedlingens hemsida blir kontaktade av färre arbetsgivare än personer med ett svenskklingande namn, visar ny forskning från IFAU.

 • 2007-07-03 Kollektivavtalad sjukförsäkring gav ökade kostnader för den offentliga sjukförsäkringen

  När kommunalanställda fick högre ersättning vid sjukdom genom en kollektivavtalad försäkring ökade den långvariga sjukfrånvaron med 4,7 dagar i genomsnitt. Det innebar i sin tur att statens kostnader för sjukfall som omfattades av tilläggsförsäkringen ökade med tre procent, visar en ny IFAU-rapport.

 • 2007-06-21 Rekryterare negativa till avidentifiering

  Avidentifierade jobbansökningar kan användas som urvalsinstrument, men avidentifiering gör att det tar längre tid att rekrytera och majoriteten av rekryterare är negativa till metoden. Det visar en enkät IFAU gjort med rekryterare som deltagit i ett försök i Göteborgs stad.

 • 2007-06-19 Plusjobben till långvarigt arbetslösa

  Plusjobbarna har varit arbetslösa mycket länge, är äldre än övriga arbetssökande och har ofta ett arbetshandikapp. Arbetsförmedlingen har prioriterat arbetssökande som står långt ifrån ett reguljärt arbete, helt enligt riktlinjerna. Det visar en ny IFAU-rapport.

 • 2007-06-15 Antalet syskon påverkar inte utbildningsnivå och arbetsmarknadsframgång

  En ny IFAU-rapport visar att den långsiktiga framgången i utbildningssystemet och på arbetsmarknaden inte påverkas av hur många syskon man har. Betygen i grundskola och gymnasium påverkas något, men tidigare forskning har överskattat betydelsen av familjestorlek.

 • 2007-06-13 Lågutbildade drabbas hårdast av lågkonjunktur

  I en ny IFAU-rapport studeras hur flödena på arbetsmarknaden varierar med konjunkturen för olika utbildningsgrupper. Resultaten visar att i lågkonjunkturer sägs lågutbildade upp i större utsträckning än högutbildade.

 • 2007-06-07 Kvinnor ”överutbildade” i större utsträckning än män

  Kvinnor har lägre lön trots att de har lika hög utbildning som män. En del av förklaringen ligger i att kvinnor arbetar i yrken som anses kräva mindre utbildning. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • 2007-06-01 Utbildning lönsamt för såväl utrikes som inrikes födda

  Att studera ett år extra ger en förbättrad inkomst oavsett var du är född. Det lönar sig att studera både för invandrare och infödda svenskar, visar en ny rapport från IFAU.

 • 2007-05-25 Mamma jobbar mindre - pappa jobbar mer

  I samband med att det första barnet föds påverkas kvinnors arbetsliv betydligt mer än mäns. Kvinnorna slutar pendla långt, arbetar kortare tid och byter arbete mer sällan än jämförbara kvinnor utan barn. Männen påverkas däremot inte i någon större utsträckning av att få barn. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • 2007-04-20 Lediga jobb, arbetssökande och anställningar - den svenska matchningsfunktionen

  Nytillkomna arbetslösa verkar söka jobb både bland nya vakanser och jobb som varit vakanta en längre tid. Personer som varit arbetslösa en längre tid verkar däremot huvudsakligen söka bland inflödet av lediga jobb. Detta visas i en ny rapport från IFAU.

 • 2007-04-04 Vad har ekonomisk teori att säga om instrumentvariabelskattningar?

  I en ny rapport från IFAU diskuteras vilka implikationer ekonomisk teori har för instrumentvariabelmetoden – en metod som ofta används för att skatta effekten av att delta i en åtgärd.

 • 2007-03-26 Individer som läst yrkesinriktade utbildningar på komvux har högre inkomster

  Individer som läst på komvux har högre årsinkomster än jämförbara individer med en grundskole- eller 2-årig gymnasieutbildning. Det visar en ny IFAU-rapport.

 • 2007-03-15 Fler sjukskrivna arbetslösa när sjukpenningen är högre än a-kassan

  Arbetslösa är mer sjukskrivna om det är fördelaktigare att få sjukpenning än a-kassa. När sjukpenningtaket för arbetslösa sänktes minskade sannolikheten att övergå till sjukpenning med 36 procent visar en ny IFAU-rapport.

 • 2007-03-12 Ojämlikhet i hälsa påverkas av ekonomiska förhållanden i tidig barndom

  Holländska individdata för personer födda mellan 1815 och 1881 visar att personer födda i en lågkonjunktur i genomsnitt lever kortare än de som är födda i en högkonjunktur. Dödligheten ökar proportionellt mer för personer i lägre socialgrupper, visar en ny IFAU-studie.


Publicerad av:

Jörgen Moen