Forskningsområden
 •  
Visa Ämnen

Press- och meddelanden

 • 2005-02-14 Decentraliseringen av den svenska skolan

  Överföringen av ansvaret för skolan från staten till kommunerna har inte inneburit att kommunernas olika ekonomiska förutsättningar påverkar lärartätheten mer. En ny rapport från IFAU drar också slutsatsen att statens möjligheter att påverka kommunernas satsningar på skolan var större via riktade statsbidrag som användes före decentraliseringen än via de generella statsbidrag som ersatte dessa.

 • 2005-01-27 Mindre bakgrundsinformation kan vara bättre än mer vid utvärdering av arbetsmarknadspolitiska program

  Vid utvärderingar av arbetsmarknadspolitiska program försöker man i allmänhet använda all tillgänglig bakgrundsinformation. I en ny metodrapport från IFAU framhålls att om för många bakgrundsfaktorer används kan skattningen av programmets effekt bli missvisande. I rapporten föreslås två  metoder för att välja ut de lämpligaste bakgrundsfaktorerna.

 • 2005-01-25 Diskriminering eller kvalifikationsskillnader?

  Skälet till att minoriteter har lägre löner än vita i USA har främst att göra med att de har sämre kognitiva och icke-kognitiva färdigheter än vita. Relativt sett förefaller alltså diskriminering på arbetsmarknaden vara av mindre vikt. Det visar IFAU-rapporten ”Labor market discrimination and racial differences in premarket factors”.

 • 2005-01-21 Samarbete – inte en universallösning för att genomföra politiska beslut

  Samarbete mellan arbetsförmedlingar och kommuner underlättar ibland genomförandet av politiska beslut. Arbetsförmedlingar som har ett samverkansavtal med kommunen genomför aktivitetsgarantin mer i enlighet med politikernas  avsikter än förmedlingar utan avtal. Men mycket samarbete är ingen garanti för ett bra utförande. Det visar en ny IFAU-rapport.

 • 2005-01-11 Studie om personalutbildning i teori och praktik på engelska
 • 2004-12-29 Tillfälliga arbeten slussar invandrare till fast arbete

  Att ha ett tillfälligt arbete ökar chansen att hitta ett fast arbete i framtiden. Särskilt viktigt verkar det vara för invandrare. Det visar en ny IFAU-rapport som studerar den holländska arbetsmarknaden.

 • 2004-12-28 Invandrade akademiker som lärare i den svenska skolan

  Invandrade arbetslösa akademiker som fått svensk lärarbehörighet för grund- respektive gymnasieskolan anställs främst på invandrartäta skolor och ses av skolledarna framför allt som en resurs för invandrade elever. Detta framgår av en IFAU-rapport som bygger på en undersökning av 28 invandrade arbetslösa akademiker och ett stort antal skolledare i Sydsverige.

 • 2004-12-22 Anställningsstöd gav jobb

  Anställningsstöd för långtidsarbetslösa har hjälpt de arbetslösa att hitta ett jobb snabbare än de annars skulle ha gjort. Det visar en ny IFAU-rapport.

 • 2004-12-21 Vad styr arbetsförmedlarna?

  I en ny IFAU-rapport undersöks hur arbetsförmedlare ser på hur regeringen och Ams styr deras arbete. Framför allt undersöks arbetsförmedlarnas syn på de kvantitativa mätbara mål som finns för arbetet.

 • 2004-12-16 Kunskapslyftet kan ha gett manliga deltagare jobb och påverkat arbetsgivarnas rekryteringar

  Kunskapslyftet kan ha haft viss påverkan på de manliga deltagarnas möjligheter att få jobb men det ledde troligtvis inte till högre lön. Det kan också ha påverkat arbetsgivarnas rekryteringsbeteende så att de med treårig gymnasieutbildning trängt undan dem med kortare utbildning.

 • 2004-12-08 Bemanningsbranschen – en språngbräda till arbetsmarknaden för unga och invandrare?

  Bemanningsbranschen verkar vara ett sätt för unga och invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden. Invandrare stannar i bemanningsföretagen kortare tid och går i högre utsträckning vidare till arbete i annan bransch, jämfört med personer födda i Sverige. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • 2004-11-30 Ingen ökad etnisk diskriminering trots mer negativa attityder

  Terrorattackerna i USA den 11 september 2001 orsakade inte någon ökad etnisk diskriminering på den svenska arbetsmarknaden visar en ny studie från IFAU.  Detta trots att händelserna enligt flera tidigare studier påverkade allmänhetens attityder till vissa invandrargrupper i Sverige.

 • 2004-11-25 I Sverige får yrkesgrupper med stor lönespridning mer personalutbildning än andra grupper

  Hur mycket personalutbildning en person får är beroende av arbetsplatsens lönespridning. Tidigare forskning har visat att omfattningen på personalutbildningen ökar med en sammanpressad lönestruktur. En ny IFAU-rapport visar att Sverige verkar avvika från detta mönster.

 • 2004-11-19 Ungdomsarbetslöshet har långvariga effekter

  Ungdomar som blir arbetslösa direkt efter gymnasiet fortsätter att vara arbetslösa i betydligt större utsträckning än andra under de kommande tio åren. Under åtminstone fem år är en del av den förhöjda arbetslöshetsrisken en direkt effekt av att personen var arbetslös som tonåring. Detta visas i den nyutgivna IFAU-rapporten ”Har ungdomsarbetslöshet långvariga effekter?”

 • 2004-11-12 Arbetsmarknadspolitisk översikt 2003
 • 2004-10-19 Effekterna av informationsteknologi i svensk industri kom tidigt och på bred front

  Informationsteknologins (IT) effekter på produktiviteten har varit omtvistade. Nu visar en ny IFAU-rapport att IT redan i början på 1990-talet hade positiva effekter på tillväxten i totalfaktorproduktivitet. Effekterna uppstod via höjningar av de anställdas utbildning som medförde att IT kunde utnyttjas mera effektivt.

 • 2004-09-20 Viktigt att minska bortfall vid enkätstudier

  I enkätstudier är det oftast ett visst antal personer som inte vill, kan eller får möjlighet att svara på enkätens frågor. Om denna bortfallsgrupp skiljer sig systematiskt från svarsgruppen kan resultaten från studien vara missvisande. En nyutkommen IFAU-rapport visar att väletablerade metoder för att analysera bortfallet inte alltid avslöjar felet i resultaten om det uteblivna svaret beror på att personen inte har kunnat nås. Slutsatsen är att det är särskilt viktigt att få tag på uppgifter om dessa personer.

 • 2004-09-15 Höjda löner ger inte färre anställda inom den kommunala administrationen

  Antalet administrativt anställda i kommunen sjunker inte då deras löner stiger, vilket är fallet för övriga kommunalt anställda. Orsaken kan vara administratörernas dubbla roll som både deltagare i besluten att anställa och kommunanställda. Detta framkommer i en ny rapport från IFAU som undersöker vad som styr den kommunala arbetskraftsefterfrågan.

 • 2004-08-26 Sjukförsäkringens betydelse för sjukfrånvaron

  Sjukförsäkringens utformning påverkar hur ofta och hur länge folk är sjukskrivna. En försämrad sjukersättning ger lägre sjukfrånvaro. En trappstegsmodell, där den ekonomiska ersättningen stiger med antalet dagar i sjukskrivning, riskerar att ge inlåsningseffekter då det privatekonomiskt kan vara bättre att fortsätta att vara sjukskriven istället för att börja jobba och riskera en ny sjukskrivningsperiod. Det visar en ny rapport från IFAU som bygger på statistik över sjukskrivningar i början av 1990-talet.

 • 2004-07-06 Högre lön och minskade löneskillnader med decentraliserad lönebildning

  En decentraliserad lönebildning och fler vårdproducenter inom landstingssektorn leder till högre löner där och därmed till minskade löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likvärdigt arbete. Även den tekniska utvecklingen, som ökat kravet på högutbildad arbetskraft i landstingen, har bidragit till ökade lönenivåer där. Dessa slutsatser drar Lars Calmfors och Katarina Richardson i en ny studie.


Publicerad av:

Jörgen Moen