Forskningsområden
 •  
Visa Ämnen

Press- och meddelanden

 • 2003-02-03 Arbetsmarknadspolitisk översikt 2000 och 2001
 • 2003-01-28 Arbetslösa en resurs för skolan

  Möjligheten att engagera deltagare i arbetsmarknadspolitiska program i den kommunala verksamheten har lett till en högre servicenivå i den kommunala skolan. Det visar Eva Mörk i den första studien i ämnet: IFAU-rapporten ”De arbetsmarknadspolitiska programmens effekt på den kommunala skolan”.

 • 2003-01-20 Att utvärdera ett program som inte har en given starttidpunkt
 • 2002-11-13 Minimilöner påverkar sysselsättningen i hotell- och restaurangbranschen

  Högre minimilöner för hotell- och restauranganställda leder till att fler förlorar sina jobb. Stödet för att lägre minimilöner stimulerar till nyanställningar är dock inte lika entydigt. Detta konstaterar Per Skedinger i rapporten ”Minimum wages and employment in Swedish hotels and restaurants” från IFAU.

 • 2002-10-09 Oklara effekter av uppskattat projekt i Rinkeby

  Både deltagare och personal var nöjda med verksamheten inom projektet Rinkeby Arbetscentrum som inriktade sig på långtidsarbetslösa invandrare. Däremot är det osäkert om projektet ökade chanserna till jobb eller utbildning. Detta konstaterar forskarna Lennart Hallsten, Kerstin Isaksson och Helene Andersson i rapporten ”Rinkeby Arbetscentrum – verksamhetsidéer, genomförande och sysselsättningseffekter av ett projekt för långtidsarbetslösa invandrare” från IFAU.

 • 2002-09-18 Sjukförsäkringens utformning har betydelse för sjukfrånvaron

  Spelar kostnaden för att vara sjukskriven någon roll för hur länge man är borta från arbetet? Skiljer sig kvinnors och mäns sjukskrivningar åt? Beror en minskning i antalet sjukdagar på minskad sjukersättning eller ökad arbetslöshet? Dessa frågor studeras i två rapporter från IFAU: ”Assessing the effect of public policy on worker absenteeism” (även publicerad i ”Journal of Human Resources”) och ”Economic incentives and gender differences in work absence behavior” av Per Johansson och Mårten Palme samt Göran Broström (medförfattare till den sistnämnda rapporten).

 • 2002-08-30 Lönesänkningar ovanliga

  Lönesänkningar är långt ovanligare i Sverige än i andra länder. Det visas i IFAU-rapporten ”Wage policy and endogenous wage rigidity: a representative view from the inside” av Jonas Agell och Helge Bennmarker. Forskarna spårar denna brist på flexibilitet till en kombination av institutionella faktorer (LAS och kollektivavtalens utformning), och mer allmängiltiga faktorer som har att göra med att många företag är rädda för att löneflexibilitet och lönesänkningar leder till dålig arbetsmoral och hög personalomsättning. Rapporten baseras på enkätsvar från 885 svenska personalchefer.

 • 2002-06-26 Ingen effekt av Utvecklingsgarantin för ungdomar

  Utvecklingsgarantin infördes 1998 för att förhindra arbetslösa ungdomar att passiviseras. Målet var att alla arbetslösa ungdomar inom 100 dagar skulle erbjudas arbete, utbildning eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd. I forskningsrapporten ”Does early intervention help the unemployed youth?” visar författarna, Kenneth Carling och Laura Larsson vid IFAU, att Utvecklingsgarantin inte blev till någon hjälp för ungdomarna.

 • 2002-06-25 Nittiotalets arbetsmarknadspolitik gav lägre arbetslöshet men också färre jobb

  En aktiv arbetsmarknadspolitik av det slag som bedrevs i Sverige under 1990-talet är ingen ”underkur” mot arbetslösheten. Detta visas i en rapport från IFAU författad av Lars Calmfors, Anders Forslund och Maria Hemström. Rapporten ”Vad vet vi om den svenska arbetsmarknadspolitikens sysselsättningseffekter?” sammanfattar forskningen om den svenska arbetsmarknadspolitikens effekter på arbetslöshet och sysselsättning.

 • 2002-04-18 Positiva effekter av utbildningsvikariat

  Utvärderingar av aktiva arbetsmarknadsprogram har i regel förmedlat en dyster bild beträffande en framtida ökning av sysselsättningsmöjligheterna för deltagarna. Utbildningsvikariat tycks i detta avseende dock ha varit en relativt framgångsrik arbetsmarknadsåtgärd. Detta visar resultaten i "An evaluation of the Swedish trainee replacement schemes" – en forskningsrapport från IFAU av Hans Sacklén.

 • 2002-04-03 Trygghetssystemens utformning spelar roll för sjukskrivningar bland arbetslösa

  Forskningsrapporten ”Sick of being unemployed? Interactions between unemployment and sickness insurance” tyder på att sannolikheten att en arbetslös person sjukskriver sig är högre då det är ekonomiskt fördelaktigt att göra det. Rapporten, författad av Laura Larsson vid IFAU, visar också att sannolikheten för en sjukskrivning ökar då den arbetslöse närmar sig utförsäkringstidpunkten från arbetslöshetsförsäkringen. Dessa faktorer tycks däremot inte ha någon effekt på sjukskrivningens längd.

 • 2002-03-27 Arbetsförmedlare positiva till aktivitetsgarantin – men problem finns

  Aktivitetsgarantin är ett bra sätt att arbeta för att deltagarna ska komma ur arbetslösheten. Det menar 91 % av de arbetsförmedlare som svarat på IFAU:s enkät. Men undersökningen pekar också på att informationen om programmet har vissa brister. Det visar rapporten ”Genomförandet av aktivitetsgarantin” av Daniela Fröberg och Kristian Persson vid IFAU.

 • 2002-02-22 Uppföljning av EU:s rekommendationer om sysselsättningspolitiken

  Den låga sysselsättningen och höga arbetslösheten har länge varit föremål för intensiva diskussioner inom Europeiska unionen. Ett viktigt steg mot en mer samordnad politik och en gemensam strategi för ökad sysselsättning togs i och med att stats- och regeringscheferna i juni 1997 i Amsterdam enades om en särskild avdelning för sysselsättning i det s k Amsterdamfördraget.

 • 2002-02-12 Arbetsmarknadspolitiska program främjar arbetskraftsutbudet

  Fler personer i arbetsmarknadspolitiska program leder till ett ökat arbetskraftsutbud. Fler lediga platser ökar också arbetskraftsutbudet, medan ökad arbetslöshet minskar arbetskraftsutbudet. Resultaten finns i en ny forskningsrapport: Do labor market programs affect labor force participation? Den är författad av Kerstin Johansson vid Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU. Studien, med fokus på programmens effekt på arbetskraftsutbudet under 1990-talet, är den första i sitt slag.

 • 2002-02-01 Aktiv arbetsmarknadspolitik eller skattelättnader för anställda? - lärdomar från reformer i Storbritannien

  Ekonomiska sporrar i form av skattelättnader kan vara effektiva för att främja arbete på kort sikt. De fungerar även bland lågutbildade och socialbidragsberoende personer med liten arbetslivserfarenhet. För ungdomar kan intensifierad arbetsförmedlingsverksamhet öka chanserna att få ett jobb. Detta visar IFAU-rapporten ”Active labour market policy vs employment tax credits: lessons from recent UK reforms” av Richard Blundell och Costas Meghir (University College London och Institute for Fiscal Studies).

 • 2001-12-17 Funktionshindrade i Sverige: Stor andel i arbetskraften och i arbetsmarknadsåtgärder

  Arbetsmarknadspolitiken för personer med funktionshinder inom OECD-länderna varierar kraftigt. Detta visar en omfattande studie av Anders Bergeskog, IFAU. För första gången presenteras också jämförbar statistik för i vilken utsträckning personer med funktionshinder deltar i olika typer av arbetsmarknadspolitiska program eller har förtidspension.

 • 2001-11-02 Erfarenheter från försök med utbildning av anställda

  Åtta av tio arbetsgivare tycker att Swit-utbildningar hjälpt dem i deras brist på IT-kompetens. Det visar en ny undersökning från IFAU – Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering ”Att utbilda dem som har jobb – exemplet Swit”, av Sara Martinson.

 • 2001-10-18 Anställningsstöden i praktiken

  Åtta av tio deltagare i anställningsstöd är nöjda med åtgärden, men samtidigt tycker hälften att stöden inte underlättat för dem att få ett osubventionerat jobb.

 • 2001-09-19 Landsmän och jobb lockar invandrare

  Närheten till landsmän och andra invandrare är viktiga faktorer när flyktingar väljer bostadsort i Sverige. Förutsättningarna på den lokala arbetsmarknaden har också betydelse. Det visar den första svenska studien i sitt slag – ”Now and forever? Initial and subsequent location choices of immigrants” av Olof Åslund vid Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU).

 • 2001-08-10 Invandrare drabbades hårt av 90-talskrisen

  Den ekonomiska krisen under 1990-talets första del drabbade den utrikes födda befolkningen hårdare än den svenskfödda. Sysselsättningen och den genom­snittliga förvärvsinkomsten sjönk mer bland invandrare än infödda svenskar. Det framkommer i en ny rapport från IFAU som skrivits av Per-Anders Edin och Olof Åslund på uppdrag av den statliga ”Kommittén Välfärdsbokslut”.


Publicerad av:

Jörgen Moen