Forskningsområden
 •  
Visa Ämnen

Press- och meddelanden

 • 2015-06-24 Inkomster går i arv bland fattiga och rika

  I Sverige är det genomsnittliga sambandet mellan söners och fäders livsinkomster svagare än i andra länder. För de allra rikaste och allra fattigaste stämmer det dock inte, där ”ärver” barnen i högre utsträckning sina föräldrars inkomst. En ny IFAU-rapport studerar olika statistiska mått för att mäta ekonomisk rörlighet mellan generationer.

 • 2015-06-16 Stora skillnader i hur kommunerna utnyttjade skolplanerna

  Syftet med 1990-talets kommunala skolplaner var att ge kommunerna instrument att styra skolan. En ny IFAU-rapport visar att få skolplaner formulerades som det var tänkt, men att större kommuner lyckades bättre efter en tid.

 • 2015-06-09 Stort genomslag för grundskolans läroplan Lgr 11

  Läroplanen för grundskolan Lgr 11 följer delvis den internationella utvecklingen på området med fastställda standarder för vad eleverna ska uppnå, men betonar ämneskunskaper mer än vad andra länder gör.  Den tycks ha fått stort genomslag och påverkar lärarnas arbete. Det visar en ny rapport från IFAU skriven av Ninni Wahlström och Daniel Sundberg.

 • 2015-05-26 Arbetskraften alltmer uppdelad efter förmåga

  Män med liknande intelligens, social förmåga och utbildningsnivå jobbar oftare tillsammans i dag än för tjugo år sedan. Skillnaderna mellan anställdas egenskaper har ökat mellan företagen och beror till stor del på IT-sektorns expansion, visar en ny IFAU-rapport.

 • 2015-05-13 Skolsegregationen har ökat till följd av boendesegregation och fritt skolval

  Elever med utländsk respektive svensk bakgrund går idag oftare i olika skolor. Ökad boendesegregation är den viktigaste orsaken till denna utveckling, men det fria skolvalet kan också förklara en del visar en ny IFAU-rapport.

 • 2015-05-05 Befälsutbildning under värnplikten gör dig till chef

  En ny IFAU-rapport visar att de som gjort militärtjänst som befälselever har större chans att bli chefer på den civila arbetsmarknaden. Värnplikt som plutonsbefäl och kompanibefäl ökar sannolikheten att vara chef vid 30–40 års ålder med 75 procent.

 • 2015-04-28 Lärarlegitimation kräver stora insatser på skolnivå

  Skolor och huvudmän ser behov av att höja kompetensen och ändra rutiner för betygssättning i och med lärarlegitimationsreformen. En ny IFAU-rapport visar också att en oönskad konsekvens av reformen är att rektor kan komma att sätta betyg på elever då lärare saknar legitimation.

 • 2015-04-09 Kärlek och ekonomi, om änkepensionens effekter på äktenskapen

  Ett giftermål handlar inte bara om kärlek, utan även om ekonomiska överväganden. Strax innan änkepensionen togs bort den 1 januari 1990 planerade många par för pensionen genom att gifta sig. Par som tjänade mer på att gifta sig var mer benägna att ingå äktenskap.

 • 2015-03-19 Ojämn föräldraledighet bidrar till att kvinnor har svårare än män att uppnå höga löner

  I Sverige har kvinnor svårare än män att uppnå de allra högsta lönerna. Detta så kallade glastak finns bland tjänstemän i både privat och offentlig sektor. IFAU visar i en ny rapport att glastaket hänger samman med kvinnors större uttag av föräldraledighet.

 • 2014-12-22 Längre grundskola gav ökad politisk jämlikhet

  Den längre och mer enhetliga grundskola som infördes i Sverige på 1960-talet bidrog till att minska betydelsen av socialt ursprung vid rekryteringen till politiska poster. Det visar en ny rapport från IFAU.

 • 2014-12-15 Utvecklingen i skolan efter 1990-talets skolreformer

  En ny rapport från IFAU visar att resultaten i svensk skola började falla redan före skolreformerna på 1990-talet. Betygsskillnaderna mellan skolor har däremot ökat och beror på att elever med samma bakgrund idag oftare går på samma skola. Men familjebakgrundens betydelse för grundskolebetygen har inte förändrats.

 • 2014-12-11 Förändrad efterfrågan på varor förklarar varför vissa arbetsplatser växer och andra krymper

  Efterfrågan på företagens produkter, snarare än effektiviseringar i produktionen, förklarar varför vissa arbetsplatser växer och andra krymper inom svensk tillverkningsindustri. Det visar en ny studie från IFAU.

 • 2014-11-19 Både positiva och negativa effekter av subventionerade anställningar och skyddat arbete

  En anställning med lönebidrag eller ett skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare eller Samhall innebär en markant högre sysselsättning, men färre osubventionerade anställningar, visar en ny rapport från IFAU.

 • 2014-10-28 Reservationslönen samvarierar med a-kassenivån och chansen att få jobb

  Samband mellan a-kassa, reservationslön och jobbchanser studeras i en ny IFAU-rapport skriven av Madelene Nordlund och Mattias Strandh vid Umeå universitet.

 • 2014-10-16 Stora skillnader i förskolans effekter på små barns utveckling

  Barn till lågutbildade mödrar och utrikes födda föräldrar utvecklas av att gå på förskola före tre års ålder. Det visar forskning från Tyskland.  

 • 2014-10-08 Arbetsmarknadspolitisk översikt 2013

  Rapporten ”Arbetsmarknadspolitisk översikt 2013” ger en överblick över den svenska arbetsmarknadspolitiken.

 • 2014-10-01 Fler dödsfall på lönedagen

  Antalet dödsfall ökar betydligt samma dag som lönen betalas ut. Ökningen är störst bland unga och resurssvaga grupper, visar en ny rapport från IFAU.

 • 2014-09-17 Fri rörlighet inom den högre utbildningen och tillgång till svenska studiemedel

  Det finns en långtgående rätt till studiemedel för EU-medborgare som arbetar i ett annat EU-land. Sverige uppfyller i allt väsentligt unionsrättens krav på vilka som kan få svenska studiemedel, finner Staffan Ingmanson i en ny IFAU-rapport.

 • 2014-09-09 Annat än pengar tycks spela roll vid pensionsbeslut

  Hur mycket pengar man får vid arbete eller pensionering tycks spela viss roll för när man pensionerar sig, men förklarar inte de övergripande pensionsmönstren visar ett nytt working paper från IFAU.

 • 2014-09-02 Samband mellan invandrades egenföretagande och landsmän i banksektorn

  Att ha en landsman i banksektorn tycks påverka egenföretagandet för utrikes födda män från länder utanför västvärlden, det visar en ny rapport från IFAU av Tove Eliasson.


Publicerad av:

Jörgen Moen