Forskningsområden
 •  
Visa Ämnen

Press- och meddelanden

 • 2015-11-06 Fler och tidigare insatser på Arbetsförmedlingen för personer långt från arbetsmarknaden

  Arbetsförmedlingens arbete med statistisk profilering och tidiga insatser för personer långt från arbetsmarknaden gör så att denna grupp av arbetssökande får mer och tidigare hjälp än förut. Arbetet tycks dock inte ha bidragit till att tiden i arbetslöshet förkortats.

 • 2015-11-02 Programmet Naturvetenskap och teknik för alla utvärderat

  En ny rapport från IFAU utvärderar programmet Naturvetenskap och teknik för alla, som används i grundskolans naturkunskapsundervisning. Metoden tycks ha betydelse för elevernas kunskaper i fysik, men däremot inte i biologi och kemi. Författarna diskuterar också metodproblem vid utvärdering av utbildningssatsningar av denna typ.

 • 2015-10-13 Sociala och smarta individer lever längre

  Män med låg intelligens och låg social förmåga löper högre risk att dö innan 45 års ålder. Risken är särskilt hög för män med låg utbildning och låg lön.

 • 2015-09-30 Förändringar i antal arbetslösa och antal vakanser på den lokala arbetsmarknaden har liten påverkan på företagens nyanställningar

  Förändringar i antalet vakanser och antalet arbetslösa påverkar inte företagens nyanställningar och därmed förändringar i antal sysselsatta så mycket som man tidigare trott. När hänsyn tas till att konkurrensen på produktmarknaden inte är perfekt och att det tar tid för företag att anpassa sig är effekterna små eller obefintliga visar ett nytt Working paper från IFAU.

 • 2015-09-23 Mer vab och lägre lön

  Föräldrar som tar ut mycket tillfällig föräldrapenning för vård av barn (vab) har lägre lön än andra. Störst löneskillnader finns bland pappor, visar en rapport från IFAU skriven av sociologen Katarina Boye vid Stockholms universitet.

 • 2015-09-16 Differentierade ersättningsnivåer i sjukförsäkringen kan leda till längre sjukperioder

  Lägre ersättning i början av en sjukperiod kan leda till att sjukskrivna är borta från arbetet längre än nödvändigt. Det visar en ny rapport från IFAU som studerar en förändring av sjukförsäkringen i början av 1990-talet.

 • 2015-09-08 Familjebakgrund har stor betydelse för barns hälsa

  Barn till föräldrar med låg inkomst och låg utbildning blir oftare inskrivna på sjukhus än barn till föräldrar med högre inkomst och utbildning. Sämre hälsa i barndomen är också förenat med sämre skolresultat och högre bidragsberoende som ung vuxen.

 • 2015-09-02 Metoder för analyser av komplexa processer i arbetsmarknadspolitiken

  En ny IFAU-rapport presenterar en modell som kan användas för att mäta effekterna av reformer tänkta att påverka de arbetslösas sökbeteende. Modellen tar hänsyn till de arbetslösas chans till arbete och framtida lön.

 • 2015-08-17 Snabb övergång från studier till arbete för elever på Yrkeshögskolan

  Nio av tio studenter på Yrkeshögskolan var sysselsatta ett år efter avslutad examen. Många av yrkeseleverna var relativt etablerade på arbetsmarknaden även innan utbildningen, visar en ny IFAU-rapport.

 • 2015-06-30 Längre yrkesprogram gav lägre brottslighet bland pojkar

  Pojkarnas risk att begå brott minskade när yrkesprogrammen på gymnasiet förlängdes från två till tre år. Effekterna syns huvudsakligen under det utökade tredje året i gymnasieskolan, visar en ny studie från IFAU.

 • 2015-06-26 Förändringar i efterfrågan på produkter viktigt för antalet nyanställningar

  Det är viktigt att ta hänsyn till produktefterfrågan i ekonomiska modeller om arbetsmarknaden, det visar en ny rapport från IFAU.

 • 2015-06-24 Inkomster går i arv bland fattiga och rika

  I Sverige är det genomsnittliga sambandet mellan söners och fäders livsinkomster svagare än i andra länder. För de allra rikaste och allra fattigaste stämmer det dock inte, där ”ärver” barnen i högre utsträckning sina föräldrars inkomst. En ny IFAU-rapport studerar olika statistiska mått för att mäta ekonomisk rörlighet mellan generationer.

 • 2015-06-16 Stora skillnader i hur kommunerna utnyttjade skolplanerna

  Syftet med 1990-talets kommunala skolplaner var att ge kommunerna instrument att styra skolan. En ny IFAU-rapport visar att få skolplaner formulerades som det var tänkt, men att större kommuner lyckades bättre efter en tid.

 • 2015-06-09 Stort genomslag för grundskolans läroplan Lgr 11

  Läroplanen för grundskolan Lgr 11 följer delvis den internationella utvecklingen på området med fastställda standarder för vad eleverna ska uppnå, men betonar ämneskunskaper mer än vad andra länder gör.  Den tycks ha fått stort genomslag och påverkar lärarnas arbete. Det visar en ny rapport från IFAU skriven av Ninni Wahlström och Daniel Sundberg.

 • 2015-05-26 Arbetskraften alltmer uppdelad efter förmåga

  Män med liknande intelligens, social förmåga och utbildningsnivå jobbar oftare tillsammans i dag än för tjugo år sedan. Skillnaderna mellan anställdas egenskaper har ökat mellan företagen och beror till stor del på IT-sektorns expansion, visar en ny IFAU-rapport.

 • 2015-05-13 Skolsegregationen har ökat till följd av boendesegregation och fritt skolval

  Elever med utländsk respektive svensk bakgrund går idag oftare i olika skolor. Ökad boendesegregation är den viktigaste orsaken till denna utveckling, men det fria skolvalet kan också förklara en del visar en ny IFAU-rapport.

 • 2015-05-05 Befälsutbildning under värnplikten gör dig till chef

  En ny IFAU-rapport visar att de som gjort militärtjänst som befälselever har större chans att bli chefer på den civila arbetsmarknaden. Värnplikt som plutonsbefäl och kompanibefäl ökar sannolikheten att vara chef vid 30–40 års ålder med 75 procent.

 • 2015-04-28 Lärarlegitimation kräver stora insatser på skolnivå

  Skolor och huvudmän ser behov av att höja kompetensen och ändra rutiner för betygssättning i och med lärarlegitimationsreformen. En ny IFAU-rapport visar också att en oönskad konsekvens av reformen är att rektor kan komma att sätta betyg på elever då lärare saknar legitimation.

 • 2015-04-09 Kärlek och ekonomi, om änkepensionens effekter på äktenskapen

  Ett giftermål handlar inte bara om kärlek, utan även om ekonomiska överväganden. Strax innan änkepensionen togs bort den 1 januari 1990 planerade många par för pensionen genom att gifta sig. Par som tjänade mer på att gifta sig var mer benägna att ingå äktenskap.

 • 2015-03-19 Ojämn föräldraledighet bidrar till att kvinnor har svårare än män att uppnå höga löner

  I Sverige har kvinnor svårare än män att uppnå de allra högsta lönerna. Detta så kallade glastak finns bland tjänstemän i både privat och offentlig sektor. IFAU visar i en ny rapport att glastaket hänger samman med kvinnors större uttag av föräldraledighet.


Publicerad av:

Jörgen Moen