Vad för vem och hur gick det sen? En kartläggning av arbetsförmedlingarnas insatser för utrikes födda under 2005

Författare: Kristina Sibbmark, Och Olof Åslund, Och

Sammanfattning av Rapport 2006:11

Denna rapport innehåller en kartläggning av arbetsförmedlingarnas insatser för utrikes födda under 2005. Vi redogör först för säråtgärder och särskilda regler för utrikes födda inom arbetsmarknadspolitiken. Därefter presenteras statistik över deltagande i åtgärder under första halvåret 2005. Statistiken visar att många grupper av utlandsfödda programdeltagare oftare befinner sig i utbildningsinsatser i jämförelse med infödda. Dessa skillnader tenderar att minska med vistelsetid i Sverige. Utlandsfödda tillbringar i genomsnitt lite mer tid i specifika program, men många grupper har lägre chans till arbete efter avslutat program. För arbetshandikappade framkommer mönster som liknar dem bland övriga arbetssökande. Rapporten innehåller också en kortfattad beskrivning av insatser utanför arbetsförmedlingarna där Ams är medaktör. En jämförelse av kostnaderna för olika åtgärder visar att den största delen av insatserna sker inom den ordinarie programverksamheten.