Familjestorlekens effekter på barns utbildning och arbetsliv

Författare: Hans Grönqvist, Och Olof Åslund, Och

Publicerad i: Ekonomisk Debatt 2007, årg. 36, nr 8, s. 43-51

Sammanfattning av Rapport 2007:13

Denna rapport studerar sambandet mellan familjestorlek och barns framgång i utbildningsväsendet och på arbetsmarknaden. Under de senaste åren har ett antal studier från olika länder ifrågasatt trovärdigheten i den tidigare forsk­ningen på området. Det faktum att barn i stora familjer klarar sig sämre i ge­nomsnitt speglar inte nödvändigtvis ett orsakssamband, utan kan bero på skill­nader i bakomliggande icke-observerade faktorer. Våra resultat visar att det även för Sverige är lätt att felaktigt dra slutsatsen att fler syskon innebär sämre chanser för det enskilda barnet. Det verkar inte finnas några effekter på lång­siktiga utbildningsmått, sysselsättning och inkomster. Däremot förefaller fler syskon ha en viss negativ effekt på slutbetyg i grundskola och gymnasium.