Antalet syskon påverkar inte utbildningsnivå och arbetsmarknadsframgång

En ny IFAU-rapport visar att den långsiktiga framgången i utbildningssystemet och på arbetsmarknaden inte påverkas av hur många syskon man har. Betygen i grundskola och gymnasium påverkas något, men tidigare forskning har överskattat betydelsen av familjestorlek.

Publicerades: 17 juni 2010

Författare: Hans Grönqvist, Och Olof Åslund, Och

Kritik mot tidigare forskning

En stor mängd studier från olika länder finner att barn med många syskon har mindre framgång på olika områden. Detta kan bero på att föräldrarna tvingas satsa mindre tid och pengar per barn då barnen blir fler. Under senare år har dock forskare börjat ifrågasätta om det verkligen är de många syskonen som är orsaken, eller om det egentligen är andra bakomliggande faktorer som man inte tagit hänsyn till som skapar mönstren. Resultaten i denna studie visar att det ligger något i kritiken: Effekterna av att ha många syskon är i själva verket mycket små och med felaktiga metoder är det lätt att överskatta dem.

Betygen påverkas något

Det finns inga tydliga långsiktiga effekter av familjestorleken, varken på hur länge man utbildar sig, om man har arbete, hur mycket man tjänar, eller om man blir bidragsberoende. Däremot visar studien att avgångsbetygen för barn i större familjer i viss grad påverkas negativt. Dessa effekter tenderar att vara större för yngre syskon och för barn till lågutbildade föräldrar. Andra resultat antyder att barn från större familjer i lägre utsträckning väljer studieförberedande gymnasium.

Tvillingfödslar studeras

Studien använder tvillingfödslar som en källa till oförutsägbara förändringar i familjestorleken. På detta sätt undviks problemet med att vissa typer av föräldrar kan vara benägna att skaffa fler barn, och att det då kan vara föräldrarnas egenskaper snarare än familjestorleken som påverkar barnen. I datamaterialet ingår uppgifter om alla personer födda 1972–87, samt deras syskon och föräldrar. Individerna följs genom utbildningssystemet och på arbetsmarknaden till och med 2004.

Kontakt

Om du vill veta mer kontakta Olof tel: 018–471 70 89, e-post: olof.aslund@ifau.uu.se. eller Hans tel: 018–471 16 32, e post: hans.gronqvist@nek.uu.se