Ungdomars och invandrades inträde på arbetsmarknaden 1985-2003

Sammanfattning av Rapport 2007:18

Denna rapport studerar inträdet på arbetsmarknaden för ungdomar och invandrade under perioden 1985–2003. Studien visar att ungdomars inträde sker allt senare. Till stor del förklaras detta av att fler utbildar sig längre, men det tar också längre tid efter avslutad utbildning. För nyanlända invandrade har det skett en likartad utveckling, även om återhämtningen efter 1990-talskrisen har varit starkare i denna grupp. Rapporten undersöker också hos vilka arbetsgivare de första jobben finns, och hur man kommer i kontakt med dem. Serviceyrken i handel och restaurangverksamhet utgör inkörsportar till arbetsmarknaden. För invandrade är vård och omsorg också en vanlig första arbetsplats. Rapporten visar också att informella kontakter och sociala nätverk är viktiga för inträdet på arbetsmarknaden.