Klass, kön och platsanvisning. Om ungdomars och arbetsförmedlares möte på arbetsförmedlingen

Författare: Ulla Rantakeisu, Och

Sammanfattning av Rapport 2009:3

Denna studie handlar om arbetslösa ungdomars erfarenheter av mötet på arbets­förmedlingen. Mera specifikt studeras hur mötet på arbetsförmedlingen påverkas av de arbetslösas sociala klassbakgrund och kön. Deras erfarenheter kontraste­ras mot arbetsförmedlarnas. Under perioden januari 2003 till januari 2004 inter­vjuades totalt 18 arbetslösa ungdomar och deras arbetsförmedlare. Urvalsmetoden innebär att någon statistisk generalisering inte är möjlig. Ansatsen används för att förfina teorier och specificera tänkbara mekanismer. Resultaten visar att medelklassungdomarna i urvalet, företrädesvis killarna, är bäst skickade att möta arbetsförmedlingen. Arbetarklassungdomar har bl.a. svårigheter att hantera arbetsför­medlingens syn på arbete som ”karriärarbete”. Oavsett klassbakgrund behandlas tjejer tuffare än killar. Framförallt unga arbetarklasstjejers konkreta försök att kombinera förvärvsarbete med omsorg för andra vänds till en brist av arbetsförmedlingen. Det är också arbetarklasstjejerna som uttrycker sig skarpast i sin kritik av arbetsförmedlingen.