Politiska förhållanden och användningen av expertkunskaper i kommunala beslutsprocesser

Författare: Martin Lundin, Och PerOla Öberg , Och

Sammanfattning av Rapport 2012:4

I den här rapporten undersöker vi hur expertkunskap, i form av forskning, utvärderingar och expertrapporter, integreras i kommunalt beslutsfattande inom politikområden med kopplingar till den lokala arbetsmarknadens funktionssätt. Vi finner att expertkunskap verkar vara viktigare i sakfrågenämnder, så som nämnder som hanterar skolfrågor och arbetsmarknadsinsatser, än i kommunstyrelsen. Vidare så tycks expertis användas mer när medborgarna är väldigt intresserade av de frågor som behandlas och vid politiska konflikter. När medborgarnas intresse är stort är dessutom politikerna mer reflekterande och överväger noggrannare den information som finns i expertunderlaget än vad som är fallet när det medborgerliga intresset är svagt. Däremot reflekterar politikerna mindre när det råder meningsskiljaktigheter mellan dem. Analysen baseras på en enkät från 2010 med drygt 700 förvaltningschefer.