Kontakter och ungdomars arbetsmarknadsinträde

Författare: Lena Hensvik, Och Oskar Nordström Skans, Och

Sammanfattning av Rapport 2013:20

Rapporten diskuterar vilken roll personliga kontakter spelar vid ungdomars inträde på arbetsmarknaden, med fokus på kontakter som skapats via sommar- och extrajobb under gymnasiet. Analysen har två delar. Den första delen ger en sammanfattning av forskningen kring informella kontakters betydelse för unga personer på arbetsmarknaden. Vi beskriver vanliga hypoteser om varför sociala nätverk används och diskuterar empirisk evidens kring nätverk på arbets­marknaden, med tonvikt på studier som rör övergången mellan skola och arbete. Den andra delen undersöker hur kontakter via anställningar under gymnasietiden påverkar var ungdomarna hittar sitt första riktiga jobb och tiden till sysselsättning. Den sammantagna bilden är att dessa kontakter har stor betydelse, men att effekten blir betydligt större om kontakternas yrkes­inriktning speglar studenternas. Vi diskuterar också hur effekterna varierar beroende på studenternas egen bakgrund och färdigheter.